پنجمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی جداسازی , 2022-05-11

عنوان : ( بررسی اثر کلسینه کردن نانومتخلخل MCM-۴۱ بر بهبود خواص آن )

نویسندگان: رمضان روحانی , محمد فرقانی لزرجانی , مجید پاکیزه , مهدی پورافشاری چنار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش نانومتخلخل سیلیکاتی MCM-41 به روش هیدروترمال سنتز شد و سپس به روش گرمادهی در دمای 540 درجه سلسیوس کلسینه شد. برای اطمینان از صحت سنتز و بررسی اثر کلسینه کردن آنالیزهای BET ، FTIR ، XRD ، FESEM و زاویه تماس از نانومتخلخل قبل و بعد از کلسیناسیون گرفته شد. نتایج نشان داد که کلسینهشدن MCM-41 بر افزایش سطح، حجم و قطر حفرات موثر است و سبب افزایش آبدوستی سطح این نانومتخلخل، بدون هیچگونه تغییر در ساختار کریستالی آن می شود. بهدلیل حضور ترکیبات آلی مانند سورفکتنت CTAB درون حفرات میانی، MCM-41 خاصیت آبگریزی دارد و دارای زاویه تماس 90 درجه است. با کلسینه- شدن و خروج سورفکتنت از درون ساختار، اندازه زاویه تماس MCM-41 به ۶۷ درجه کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, جاذب, نانومتخلخل, MCM-41 , سورفکتنت, کلسینهشدن و آبدوستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1091261,
author = {روحانی, رمضان and فرقانی لزرجانی, محمد and مجید پاکیزه and پورافشاری چنار, مهدی},
title = {بررسی اثر کلسینه کردن نانومتخلخل MCM-۴۱ بر بهبود خواص آن},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی جداسازی},
year = {2022},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {جاذب، نانومتخلخل، MCM-41 ، سورفکتنت، کلسینهشدن و آبدوستی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر کلسینه کردن نانومتخلخل MCM-۴۱ بر بهبود خواص آن
%A روحانی, رمضان
%A فرقانی لزرجانی, محمد
%A مجید پاکیزه
%A پورافشاری چنار, مهدی
%J پنجمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی جداسازی
%D 2022

[Download]