التیام, دوره (8), شماره (2), سال (2022-3) , صفحات (125-112)

عنوان : ( به کارگیری تخته های سم در گاوهای شیری، اصول وروشها )

نویسندگان: مجتبی محمددوست , فاطمه کهنسال لطف آباد , ریحانه سنگتراش , احمدرضا محمدنیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

راهکارهـای درمـان و مدیریـت درد در گاوهـای دچـار ضایعـات انگشـتی شـامل سـم چینـی، به کارگیـری داروهـای ضدالتهـاب غیراســتروییدی و اســتفاده از تختــه در ســم ســالم انــدام دچــار لنگــش میباشــد. بــرای درمــان هرگونــه جراحتــی دربافــت شــاخی ســم حتــی خفیــف و جزئــی بایــد تختــه گــذاری انجــام گــردد. ایــن مهــم شــامل تمــام جراحــات غیرعفونــی ســم ازقبیــل زخــم کــف ســم، بیماریهــای خــط ســفید و زخــم پنجــه و زخم هــای دیواره هــای محــوری و غیرمحــوری و همچنیــن در درمــان زخمهــای شــدید ســم، اســتفاده از تخته هــای فلگمون هایــی کــه بــه زیــر بافــت شــاخی نفــوذ کرده انــد میشــود.بــا ارتفــاع بیــش از 25میلیمتــر توصیــه میشــود. ضخامــت 2.5ســانتیمتر، عــرض 5ســانتیمتر و طــول 11ســانتیمتررا میتــوان به عنــوان یــک اســتاندارد بــرای انــدازه ی تختــه ی ســم درنظرگرفــت. ســطح ســم ســالم بــرای تختــه گــذاری بایــدآمـاده و صـاف گـردد و تـا جایـی کـه ممکـن باشـد، هـر گونـه پسـتی و بلنـدی برطـرف گـردد. تختـه نبایـدکل طـول پنجـه رابپوشـاند، و بهتـر اسـت اندکـی عقب تـر چسـبانده شـود بـه گونـه ای کـه از رسـیدن چسـب بـه ناحیـه ی پاشـنه اجتنـاب گـردد. انـواع مختلـف چسـب ها هـر کـدام سـاختار، نحـوه ی اسـتفاده و کاربردهـای منحصربه فـردی دارنـد. اصطـاح چسـب سـاختاری مربـوط بـه چسـب هایی میشـود کـه بـه منظـور اتصـال دو سـطح بـرای تشـکیل یـک سـاختار تحمل کننـده ی وزن طراحـی شــده اند. چســب های ســاختاری بــه طــور کلــی از دو نــوع اپوکســی و پلیاورتــان هســتند. چســب های ســاختاری دارای اســتحکام، ســختی و انعطاف پذیــری بالایــی هســتند. چســبهای اپوکســی جــزء رزینهــای ســنتزی همــه کاره هســتند کــه از دو بخــش تشــکیل شــده اند: رزیــن واقعــی و ســفت کننده (هاردنر)کــه اســتحکام بیشــتری نســبت بــه چســب های پلی اورتــان دارنــد. چســبهای پلــی اورتــان نســبت بــه اپوکســی از مقاومــت بیشــتری در برابــر فرســودگی و ضربــه برخوردارنــد ولــی بــه علــت داشــتن ایزوســیانات مخاطــرات جــدی ســامتی به همــراه دارنــد. نــوع ســومی از چســب های ســاختاری بــه نــام متیــل وجـوددارد، کـه تراکـم اتصـالات متقابـل آن مابیـن چسـبهای اپوکسـی و پلیاورتـان میباشـد و اسـتحکامMMAمتاکریـلات چسـبی را تولیـد کـرده اسـت کـه اسـتحکام قـویMMAبـالا بـه همـراه انعطافپذیـری مناسـبی را ایجادمیکنـد. تکنولـوژی چســبهای اپوکســی و انعطاف پذیــری چســبهای پلــی اورتــان را بــه همــراه داشــته باشــد. در نگاشــته ی حاضــر، انــواع روش هـای آمـاده سـازی و چسـباندن تختـه در سـم گاو بـه منظـور درمـان جراحـات انگشـتی مـرور شـده اسـت

کلمات کلیدی

, گاو, سم چینی, تخته های سم, چسب سم, جراحات انگشتی Hoof trimming, Cow, Hoof Blocks, Hoof glue, Claw horn lesions
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091279,
author = {مجتبی محمددوست and کهنسال لطف آباد, فاطمه and ریحانه سنگتراش and محمدنیا, احمدرضا},
title = {به کارگیری تخته های سم در گاوهای شیری، اصول وروشها},
journal = {التیام},
year = {2022},
volume = {8},
number = {2},
month = {March},
issn = {2423-5695},
pages = {125--112},
numpages = {-13},
keywords = {گاو، سم چینی، تخته های سم، چسب سم، جراحات انگشتی Hoof trimming; Cow; Hoof Blocks; Hoof glue; Claw horn lesions},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T به کارگیری تخته های سم در گاوهای شیری، اصول وروشها
%A مجتبی محمددوست
%A کهنسال لطف آباد, فاطمه
%A ریحانه سنگتراش
%A محمدنیا, احمدرضا
%J التیام
%@ 2423-5695
%D 2022

[Download]