مهندسی عمران امیرکبیر, دوره (53), شماره (10), سال (2021-12) , صفحات (4519-4534)

عنوان : ( رفتار برش منگنه‌ای دال تخت مرکب از بتن‌های معمولی و مواد مرکب سیمانی مهندسی تحت لنگر نامتعادل )

نویسندگان: محمد امیری , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ظرفیت باربری و شکل پذیری دو خصوصیت مهم اتصال دال تخت - ستون در مناطق لرز ه خیز است. برای تقویت اتصال در برابر برش منگنه ای راهکارهای مختلفی شامل استفاده از سرستون، پهنه، بتن با مقاومت بالا و میلگردگذاری های برشی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش آزمایشگاهی اثر استفاده از مواد مرکب سیمانی مهندسی ) ECC ( با خصوصیاتی نظیر توانایی گسترش انبوه تر کها در اثر بارگذاری، سخت شوندگی کرنشی، مقاومت در برابر نیروی برشی، مقاومت در برابر لایه لایه شدن، قابلیت تغییر شکل زیاد، برای بهبود رفتار مقاومت برشی منگن های دا لهای تخت تحت لنگر نامتعادل بررسی شد. 7 نمونه آزمایشگاهی دال تخت بتن مسلح با ابعاد 1000×1000×100 میلیمترمکعب تحت بار با خروج از مرکزیت 150 میل یمتر مورد بررسی قرار گرفت. دا لها از دو لایه بتن معمولی و ECC در ضخامت آ نها ساخته شدند. پارامترهای متغییر شامل اثر لنگر نامتعادل، بهبود سطح تماس دو ماده و ضخامت ECC بودند. مشاهده شد که بهبود سطح تماس بتن معمولی و ECC سبب افزایش ظرفیت برشی م یشود. همچنین جایگزینی بتن دال با ECC سبب افزایش ظرفیت برش منگن های و بهبود رفتار پس پانچینگ دال بدون افت زیاد و ناگهانی در بار م یگردد. تغییر مکانیزم شکست از یک شکست ترد و ناگهانی به سمت شکست شک لپذیر با جذب انرژی بالا در هنگام استفاده از ضخامت های بیشتر لایه ECC مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, مواد مرکب سیمانی مهندسی دال تخت انتقال لنگر اتصال دال , ستون برش منگنه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091328,
author = {امیری, محمد and اصفهانی, محمدرضا},
title = {رفتار برش منگنه‌ای دال تخت مرکب از بتن‌های معمولی و مواد مرکب سیمانی مهندسی تحت لنگر نامتعادل},
journal = {مهندسی عمران امیرکبیر},
year = {2021},
volume = {53},
number = {10},
month = {December},
issn = {2588-297X},
pages = {4519--4534},
numpages = {15},
keywords = {مواد مرکب سیمانی مهندسی دال تخت انتقال لنگر اتصال دال - ستون برش منگنه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رفتار برش منگنه‌ای دال تخت مرکب از بتن‌های معمولی و مواد مرکب سیمانی مهندسی تحت لنگر نامتعادل
%A امیری, محمد
%A اصفهانی, محمدرضا
%J مهندسی عمران امیرکبیر
%@ 2588-297X
%D 2021

[Download]