مدیریت صنعتی, دوره (14), شماره (1), سال (2022-4) , صفحات (115-142)

عنوان : ( توسعه مدل روزنامه‌فروش با توجه به شایستگی نسبی تأمین‌کنندگان بر اساس تصمیم‌گیری گروهی احتمالی )

نویسندگان: اعظم مدرس , ناصر مطهری فریمانی , وحیده بافندگان امروزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: برگزیدن تأمین کننده در مدل روزنامه فروش برای خرده فروش، یک ی از مسائل بس یار مهم است . در نظرگرفتن مع یاره ای مهم در برگزیدن تأمین کنندگان در دنیای رقابتی امروز، به منظور اطمینان از عرضه محصول باکیفیت، تحویل به موقع آن و رضایت مشتری ضروری به نظر می رسد. در برگزیدن تأمین کننده تبادل بین معیارهای کمی و کیفی ضروری است. رویکردی که بتوان بسیاری از این معیارها را هم زمان در برگزیدن تأمین کننده ها در نظر گرفت، تاکنون در مدل روزنامه فروش بررسی نشده است. روش: در این پژوهش مدل روزنامه فروش با بررسی معیارهای قابل توجه برای برگزیدن تأمین کنندگان در مدلی چندمحصولی و چند دوره ای با چندین تأمین کننده توسعه داده شده است. بدین منظور، ترکیبی از رویکردهای سلسله مراتبی بیزین، بهترین بدترین و تاپسیس فاز ی بر ای اولویت بندی تأمین کنندگان به کار گرفته شد. پس از آن، وزن های به دست آمده تحت ورودی های مدل دوهدفه در نظر گرفته ش دند. اهداف در این مدل بهینه سازی، سود و بیشینه سازی ارزش وزنی محصولات سفارش داده شده با در نظر گرفتن اولویت های تأمین کنندگان است. به منظور تبدیل مدل چندهدفه به تک هدفه، رویکرد ال پی متریک به کار گرفته شد. یافته ها: به منظور ارزیابی و اعتبار مدل، یک مطالعه موردی با داده های واقعی در زنجیره تأمین وسایل الکترونیکی بررس ی شد . مدل توسعه داده شده، توانست با در نظر گرفتن ترکیبی از معیارهای کیفی و کمی در برگزیدن تأمین کننده، بهترین تأمین کنندگان را پیدا کند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که بهتر است به منظور تعیین میزان بهینه سفارش از تأمین کنندگان، علاوه بر هزینه ها، معیارهای دیگری را در نظر گرفت که در برگزیدن تأمین کنندگان ضروری است.

کلمات کلیدی

, برگزیدن تأمین کننده, مدل روزنامه فروش, بهترین بدترین با رویکرد بیزین, تاپسیس, مقدار سفارش بهینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091347,
author = {مدرس, اعظم and مطهری فریمانی, ناصر and بافندگان امروزی, وحیده},
title = {توسعه مدل روزنامه‌فروش با توجه به شایستگی نسبی تأمین‌کنندگان بر اساس تصمیم‌گیری گروهی احتمالی},
journal = {مدیریت صنعتی},
year = {2022},
volume = {14},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-5885},
pages = {115--142},
numpages = {27},
keywords = {برگزیدن تأمین کننده، مدل روزنامه فروش، بهترین بدترین با رویکرد بیزین، تاپسیس، مقدار سفارش بهینه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه مدل روزنامه‌فروش با توجه به شایستگی نسبی تأمین‌کنندگان بر اساس تصمیم‌گیری گروهی احتمالی
%A مدرس, اعظم
%A مطهری فریمانی, ناصر
%A بافندگان امروزی, وحیده
%J مدیریت صنعتی
%@ 2008-5885
%D 2022

[Download]