دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, دوره (20), شماره (1), سال (2022-6) , صفحات (41-56)

عنوان : ( تاثیر کیفیت نهاد‌ها، آلودگی هوا و مخارج بهداشتی بر سلامت: رویکرد پانل آستانه‌ای )

نویسندگان: نرگس صالح نیا , حامد مختاری ترشیزی , حسن اعمی بنده قرایی , سید محمد سیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: در کنار هزینه‌های بهداشتی، نهادهای موجود در کشورها یک عامل تاثیرگذار بر گسترش سلامت، به طور مستقیم و غیرمستقیم هستند و آلودگی‌ هوا یک عامل دیگر در بهبود وضعیت سلامت است که دولت‌ها در کنترل و کاهش آلودگی هوا نقش مهم دارند. زیرا مسئول نظارت بر عملکرد صنعت؛ عامل اصلی آلودگی هوا هستند. این مقاله به طور تجربی، اثرپذیری سلامت از نهادها را با در نظر گرفتن مخارج بهداشتی و آلودگی هوا مورد بررسی قرار داده است. روش‌ کار: از روش پانل آستانه‌ای، شاخص امید به زندگی نماینده ای از سلامت، شاخص حکمرانی خوب به عنوان کیفیت نهادها و متغیرهای توضیحی فلاکت، درآمد سرانه، هزینه‌های بهداشتی و شادی برای بررسی تاثیر نهادها بر سلامت در 38 کشورها در حال توسعه و بازه‌ 2018-2006 استفاده شده است. به کمک متغیر آستانه CO2 نمونه مورد بررسی به دو گروه‌ همگن تقسیم ‌شده است و با بسته‌های نرم‌افزار ایویوز (10) و استاتا (15) مدل برآورد شده است. نتایج: یافته‌ها نشان می‌دهد، شاخص حکمرانی و شادی در دو گروه معنی‌دار و مثبت هستند. هزینه‌های بهداشتی در گروه بالا بی‌معنی، در گروه پایین تاثیر ناچیز بر سلامت دارد. درآمد در دو رژیم معنی‌دار ولی اثر آن اندک است. شاخص فلاکت معنی‌دار، اما ضریب آن در گروه پایین عکس مبانی نظری است. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آماده از پژوهش حاضر نهادها در کشورهای درحال توسعه نقش مهم و زنجیره علی بین سایر بخش‌های را تشکیل می‌دهند که در بهبود و گسترش سلامت قابل توجه هستند. بنابراین به منظور افزایش سلامت در این جوامع باید سیاست‌گذاری بهبود نهادها اعمال شود.

کلمات کلیدی

, کیفیت نهادها, امید به زندگی, CO2, پانل آستانه‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091361,
author = {صالح نیا, نرگس and مختاری ترشیزی, حامد and حسن اعمی بنده قرایی and سید محمد سیدی},
title = {تاثیر کیفیت نهاد‌ها، آلودگی هوا و مخارج بهداشتی بر سلامت: رویکرد پانل آستانه‌ای},
journal = {دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی},
year = {2022},
volume = {20},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-7586},
pages = {41--56},
numpages = {15},
keywords = {کیفیت نهادها، امید به زندگی، CO2، پانل آستانه‌ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر کیفیت نهاد‌ها، آلودگی هوا و مخارج بهداشتی بر سلامت: رویکرد پانل آستانه‌ای
%A صالح نیا, نرگس
%A مختاری ترشیزی, حامد
%A حسن اعمی بنده قرایی
%A سید محمد سیدی
%J دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
%@ 1735-7586
%D 2022

[Download]