نظریه های کاربردی اقتصاد, دوره (9), شماره (2), سال (2022-8) , صفحات (1-34)

عنوان : ( بررسی تاثیر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای درحال‌توسعه: پدیده نفرین رفاه و رویکرد رگرسیون کوانتایل )

نویسندگان: علی سرگل زایی , محمدرضا لطفعلی پور , نرگس صالح نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظارت بر رفاه اجتماعی و ارزیابی آن از جمله موارد بسیار مهم و مورد توجه سیاست‌گذاران در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای درحال‌توسعه است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای درحال‌توسعه است. به‌منظور حصول هدف موردمطالعه، از روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی کوانتایل با اثرات ثابت، روابط متغیرها در چندک‌های مختلف طی دوره زمانی ۲۰۱۸ - ۲۰۰۷ برآورد گردیده‌اند. نتایج نشان داد که اثر رانت منابع طبیعی بر رفاه در همه چندک‌ها منفی و معنادار است به‌طوری‌که این اثر در کشورهای درحال‌توسعه کم‌برخوردار از رفاه بیشتر نمود پیدا می‌کند. به عبارتی وجود پدیده نفرین رفاه در کشورهای درحال‌توسعه تأیید می‌شود. همچنین نتایج نشان داد که اثر حکمرانی خوب در چندک‌های مختلف مثبت و معنادار است؛ بنابراین حکمرانی خوب می‌تواند باعث افزایش رفاه در کشورهای درحال‌توسعه شود. همچنین بر طبق نتایج، سایر متغیرها از جمله جمعیت شهرنشین، نرخ اشتغال و شاخص عملکرد محیط‌زیست در چندک‌های مختلف دارای اثر مثبت و معنادار بر رفاه هستند. بعلاوه اثر تشکیل سرمایه ناخالص بر رفاه در همه چندک‌ها، به جز چندک پنجم و ششم مثبت و معنادار است.

کلمات کلیدی

, نفرین رفاه, حکمرانی خوب, رانت منابع طبیعی, رگرسیون کوانتایل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091383,
author = {سرگل زایی, علی and لطفعلی پور, محمدرضا and صالح نیا, نرگس},
title = {بررسی تاثیر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای درحال‌توسعه: پدیده نفرین رفاه و رویکرد رگرسیون کوانتایل},
journal = {نظریه های کاربردی اقتصاد},
year = {2022},
volume = {9},
number = {2},
month = {August},
issn = {2423-6578},
pages = {1--34},
numpages = {33},
keywords = {نفرین رفاه، حکمرانی خوب، رانت منابع طبیعی، رگرسیون کوانتایل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای درحال‌توسعه: پدیده نفرین رفاه و رویکرد رگرسیون کوانتایل
%A سرگل زایی, علی
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A صالح نیا, نرگس
%J نظریه های کاربردی اقتصاد
%@ 2423-6578
%D 2022

[Download]