خردنامه صدرا, دوره (28), شماره (112), سال (2023-9) , صفحات (45-62)

عنوان : ( واکاوی مبانی حکمت صدرایی در سبک زندگی سیاسی امام خمینی (ره) )

نویسندگان: سیدحامد عنوانی , وحیده فخار نوغانی , سیدحسین سیدموسوی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سبک زندگی سیاسی، شیوه خاص مواجهه با مهم‌ترین وظایف ساحت زندگی سیاسی است که به جهت نیل به اهداف سیاسی شکل می-گیرد. با توجه به اهمیت نقش مبانی هستی‌شناسی در بینش های سازنده سبک، تحلیل مبانی هستی شناسانه سبک زندگی سیاسی امام ـ به‌عنوان فردی صاحب سبک ـ ضرورت می‌یابد. بدین منظور در این مقاله تلاش می شود تأثیر مبانی حکمت متعالیه را در محورهای «اصالت وجود»، «خیریت وجود»، «وحدت وجود و کثرت در مظاهر آن»، «بساطت وجود» و «جایگاه انسان کامل در مراتب هستی» بر سبک زندگی سیاسی امام خمینی مورد بررسی قرار گیرد. بررسی و تحلیل آثار مرتبط به امام به روش کتابخانه ای نشان می دهد التزام به مبانی حکمت صدرایی در شکل گیری و تثبیت سبک زندگی سیاسی ایشان نقش بسیار چشمگیری داشته است. علاوه بر این با توجه به تشکیک در سه مرتبه «سبک زندگی سیاسی انسان کامل»، «سبک زندگی سیاسی رهبران الهی سبک پذیر از انسان کامل» و «سبک زندگی مردمی سبک پذیر از سبک زندگی سیاسی رهبران الهی»، امام به عنوان شخصیتی تربیت یافته از حقیقت انسان کامل با اصرار بر فراهم نمودن شرایط وصول مردم به سبک پذیری از انسان کامل ، توانست توده های عظیمی از مردم را در جهت رسیدن به سبک جدیدی از زندگی سیاسی متعالی با خود همراه سازد.

کلمات کلیدی

, هستی شناسی, سبک زندگی سیاسی, تشکیک در مظاهر وجود, سبک پذیری, انسان کامل, ولایت مطلقه فقیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091416,
author = {عنوانی, سیدحامد and فخار نوغانی, وحیده and سیدموسوی, سیدحسین and حسینی, سیدمرتضی},
title = {واکاوی مبانی حکمت صدرایی در سبک زندگی سیاسی امام خمینی (ره)},
journal = {خردنامه صدرا},
year = {2023},
volume = {28},
number = {112},
month = {September},
issn = {1560-0874},
pages = {45--62},
numpages = {17},
keywords = {هستی شناسی، سبک زندگی سیاسی، تشکیک در مظاهر وجود، سبک پذیری، انسان کامل، ولایت مطلقه فقیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی مبانی حکمت صدرایی در سبک زندگی سیاسی امام خمینی (ره)
%A عنوانی, سیدحامد
%A فخار نوغانی, وحیده
%A سیدموسوی, سیدحسین
%A حسینی, سیدمرتضی
%J خردنامه صدرا
%@ 1560-0874
%D 2023

[Download]