مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (12), شماره (2), سال (2022-5) , صفحات (65-79)

عنوان : ( بررسی مشخصات مو و مقاومت موی یک سم زیرسطحی به همراه سطح کنترل در نزدیکی سطح آزاد )

نویسندگان: علی اکبر ملتانی شاهرخت , محمود پسندیده فرد , محمد جواد مغربی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اجسام زیرسطحی در کاربردهای صنعتی دارای سطوح کنترل مختلفی برای پایداری، مانورپذیری، هدایت و کنترل می باشند. این سطوح کنترل، مشخصات هیدرودینامیکی جسم، شامل نیروهای مقاومت و شکل موج ایجاد شده ناشی از حرکت جسم، نزدیک سطح آزاد را تحت تاًثیر قرار می دهند. در این مقاله، اثر یک سطح کنترل عمودی روی مشخصات هیدرودینامیکی یک جسم زیرسطحی، در نزدیکی سطح آزاد با استفاده از روش المان مرزی بررسی شده است. نتایج شامل مشخصات موج سطح آزاد، ضریب فشار و مقاومت موجی در بازه اعداد فرود 1/0 تا 5/0 و برای عمق های غوطه وری بی بعد 25/1، 25/2، 5/3 و 5/4 برای مدل ساده و مدل با سطح کنترل محاسبه شده اند. مقایسه نتایج روش المان مرزی و تجربی، اختلاف کمتر از 3 درصدی نتایج برای حداکثر طول موج سطح آزاد و 17 درصدی برای مقاومت موجی را نشان می دهد. نتایج پیش بینی شده نشان می-دهد که سطح کنترل موجب افزایش حدود 13درصدی حداکثر ارتفاع موج سطح آزاد و 16 درصدی مقاومت موجی می گردد. این افزایش، بواسطه برهم کنش بین مدل و سطح کنترل و همچنین نسبت مستقیم مقاومت موجی با ارتفاع موج سطح آزاد می باشد.

کلمات کلیدی

روش المان مرزی؛ سطح آزاد؛ مشخصات موج؛ مقاومت موجی؛ سطح کنترل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091423,
author = {ملتانی شاهرخت, علی اکبر and پسندیده فرد, محمود and مغربی, محمد جواد},
title = {بررسی مشخصات مو و مقاومت موی یک سم زیرسطحی به همراه سطح کنترل در نزدیکی سطح آزاد},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2022},
volume = {12},
number = {2},
month = {May},
issn = {2251-9475},
pages = {65--79},
numpages = {14},
keywords = {روش المان مرزی؛ سطح آزاد؛ مشخصات موج؛ مقاومت موجی؛ سطح کنترل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مشخصات مو و مقاومت موی یک سم زیرسطحی به همراه سطح کنترل در نزدیکی سطح آزاد
%A ملتانی شاهرخت, علی اکبر
%A پسندیده فرد, محمود
%A مغربی, محمد جواد
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2022

[Download]