علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (169-178)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران با تاکید بر مخارج دولتی و اجزای آن )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , یداله آذین فر , رویا محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظر به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، در این مطالعه عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران و رشد بخش کشاورزی و به‌طور مشخص تاثیر مخارج دولت در رشد اقتصاد و رشد بخش کشاورزی به تفکیک در کوتاه‌مدت و بلندمدت با بکارگیری الگوی ARDL با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 88-1346 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد متغیرهای نسبت مخارج سرمایه‌گذاری بخش دولتی به تولید ناخالص ملی در بلندمدت و کوتاه‌مدت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارند. اما متغیرهای مجازی انقلاب، جنگ و شوک نفتی دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی هستند. قابل ذکر است که در کوتاه‌مدت متغیر نسبت مخارج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی فاقد اثر معنادار بر رشد اقتصادی است. در عین حال نسبت مخارج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی به ارزش‌افزوده این بخش و نسبت سرمایه‌گذاری بخش دولتی به ارزش افزوده تأثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزی دارد. اما نرخ اشتغال نیروی کار دارای تاثیر منفی بر رشد بخش کشاورزی است. در کوتاه‌مدت فقط متغیرهای نسبت مخارج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مخارج سرمایه‌گذاری بخش دولتی به ارزش‌افزوده بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارند و متغیر مجازی جنگ اثر معنی‌دار منفی و سایر متغیرها فاقد تاثیر معنی‌دار هستند. ضریب جملة تصحیح خطا نشان می‌دهد که تاثیر سیاست‌های دولت بر رشد کل اقتصاد و رشد بخش کشاورزی در مدت زمانی نه چندان طولانی قابل مشاهده می‌باشد. بر اساس نتایج، رشد اقتصاد ایران بیشتر از مخارج سرمایه‌گذاری بخش دولتی و بر عکس رشد بخش کشاورزی از مخارج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تاثیر می‌پذیرد. بنابراین تقویت و توسعه توامان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی موجب رشد کل اقتصاد و زیربخش کشاورزی خواهد شد.

کلمات کلیدی

بخش کشاورزی اقتصاد رشد اشتغال سرمایه‌گذاری مخارج دولتی ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091429,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and یداله آذین فر and رویا محمدزاده},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران با تاکید بر مخارج دولتی و اجزای آن},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2012},
volume = {20},
number = {1},
month = {June},
issn = {1029-4791},
pages = {169--178},
numpages = {9},
keywords = {بخش کشاورزی اقتصاد رشد اشتغال سرمایه‌گذاری مخارج دولتی ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران با تاکید بر مخارج دولتی و اجزای آن
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A یداله آذین فر
%A رویا محمدزاده
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2012

[Download]