مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار, دوره (4), شماره (31), سال (2017-7) , صفحات (281-295)

عنوان : ( اندازه گیری ارزش ریسک شرطی پرتفوی با استفاده از روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , مهدیه نصرتی , ابوالفضل قدیری مقدم , مهدی فیلسرایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حال حاضر دقت برآورد ریسک پرتفوی برای مدیران سرمایه‌گذاری مسئله بسیار مهمی است انتخاب مدلی که واریانس را وابسته به زمان محاسبه می‌کندبه جای اینکه واریانس را ثابت در نظر می‌گیرد موجب مدل سازی بهتر داده ها در واقع هدف این پژوهش پیاده سازی یک روش ترکیبی محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی ([i]CVaR)است که تلاطم را در ویژگی خوشه‌ای مدل سازی کرده و مقدارCvaR را با در نظر گرفتن ویژگی دنباله پهنی به طور دقیق محاسبه کند. به این منظور مدلهایی از خانواده [ii]ARCH را در نظر گرفته شده است که ویژگی خوشه‌ای بودن را در مدل لحاظ کرده ، علاوه برآن تئوری مقدار فرین (EVT[iii])را درنظر می‌گیرد که بر دنباله پهن داده‌ها تمرکز دارد. داده‌های پژوهش مربوط به سال‌های 1380-1394 می‌باشد و به صورت روزانه از نرم‌افزارهای رهاورد‌نوین و TseCline استخراج شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزارهای (2015)MATLAB و(2013) EXCELانجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که استفاده از روش FIGARCH –EVT[iv] منجر به تخمین دقیق‌تری از CVaR نسبت به روش HS[v] می‌شود. روش FIGARCH-EVT در مقایسه با روشGARCH-EVT دقت بیشتری دارد. و به طور کلی مدل‌‌هایی که واریانس ناهمسانی را در نظر می‌گیرند نسبت به روش HS از دقت بالاتری برخوردارند

کلمات کلیدی

, ارزش در معرض ریسک شرطی , تئوری مقدار فرین , پرتفویFIGARCH-EVT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091430,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and مهدیه نصرتی and قدیری مقدم, ابوالفضل and مهدی فیلسرایی},
title = {اندازه گیری ارزش ریسک شرطی پرتفوی با استفاده از روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار},
year = {2017},
volume = {4},
number = {31},
month = {July},
issn = {2251-9165},
pages = {281--295},
numpages = {14},
keywords = {ارزش در معرض ریسک شرطی ، تئوری مقدار فرین ، پرتفویFIGARCH-EVT},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اندازه گیری ارزش ریسک شرطی پرتفوی با استفاده از روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهران
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A مهدیه نصرتی
%A قدیری مقدم, ابوالفضل
%A مهدی فیلسرایی
%J مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
%@ 2251-9165
%D 2017

[Download]