روستا و توسعه, دوره (25), شماره (1), سال (2022-6) , صفحات (161-192)

عنوان : ( عوامل موثر بر توسعه روستایی با تاکید بر تشکیل خوشه کشاورزی مطالعه موردی شهرستان گناباد استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: علی اکبر سروری , محمود دانشورکاخکی , محمود صبوحی صابونی , مجید سالاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خوشه‌های کشاورزی از تشکل ‏های نوین کشاورزی هستند که می ‏توانند در توسعه روستایی تأثیر مهمی داشته باشند. مقاله حاضر عوامل مؤثر بر توسعه روستایی به‌ویژه نقش خوشه ‏های کشاورزی شهرستان گناباد را بررسی نموده است. برای دستیابی به این هدف از شاخص اسکالوگرام، شاخص موقعیت مکانی و روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج شاخص توسعه نشان‌دهنده آن است که روستاهای دهستان حومه که در اطراف شهر گناباد قرار دارند، توسعه‌یافته، روستاهای دهستان‏ های پسکلوت و زیبد، نسبتاً توسعه‌یافته و روستاهای دهستان کاخک در طبقه توسعه ‏نیافته قرار گرفتند. همچنین بر اساس نتایج شاخص ضریب مکانی سه محصول پسته، زعفران و جو برای تشکیل خوشه انتخاب شدند. سپس برای تعیین عوامل مؤثر بر توسعه روستایی در مناطق مورد مطالعه از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد و نتایج این بخش نشان داد که تشکیل این خوشه ‏ها بر فرایند توسعه روستایی منطقه مؤثر است. بنابراین پیشنهاد می ‏شود با تشکیل خوشه‏ پسته در بخش مرکزی و خوشه زعفران در بخش کاخک به بهبود وضعیت توسعه روستایی به‌ویژه در روستاهای توسعه ‏نیافته کمک شود.

کلمات کلیدی

خوشه‏ های کشاورزی توسعه روستایی ضریب مکانی حداقل مربعات جزئی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091455,
author = {علی اکبر سروری and دانشورکاخکی, محمود and صبوحی صابونی, محمود and سالاری, مجید},
title = {عوامل موثر بر توسعه روستایی با تاکید بر تشکیل خوشه کشاورزی مطالعه موردی شهرستان گناباد استان خراسان رضوی)},
journal = {روستا و توسعه},
year = {2022},
volume = {25},
number = {1},
month = {June},
issn = {1563-3322},
pages = {161--192},
numpages = {31},
keywords = {خوشه‏ های کشاورزی توسعه روستایی ضریب مکانی حداقل مربعات جزئی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر بر توسعه روستایی با تاکید بر تشکیل خوشه کشاورزی مطالعه موردی شهرستان گناباد استان خراسان رضوی)
%A علی اکبر سروری
%A دانشورکاخکی, محمود
%A صبوحی صابونی, محمود
%A سالاری, مجید
%J روستا و توسعه
%@ 1563-3322
%D 2022

[Download]