مطالعات علوم قرآن, دوره (4), شماره (12), سال (2022-10) , صفحات (136-158)

عنوان : ( بررسی آیات مستثنیات سوره بقره )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر , امیررضا قندهاری نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آیات مستثنیات یا متداخل، به معنای وجود بعضی از آیات مدنی در سوره های مکی و برعکس است. این ادعا متأخر است و در آثار قرن اول منعکس نشده، با گذشت زمان گستره موارد استثنا شده توسعه یافته و با موافقان و مخالفانی مواجه شده است. بتدریج در منابع علوم قرآنی و تفسیر از 197 آیه مدنی در سوره های مکی و 26 آیه مدنی در سور مدنی یاد شده است. برخی از اساس ادعای وجود استثنا را رد کرده اند و برخی دیگر، مواردی را رد و سایر موارد را تأیید کرده و یا در باره آن سکوت کرده اند؛ بیشترین نقد در باره وجود آیات مکی در سوره های مدنی است.. این مقاله به روش تحلیل انتقادی ادعای وجود آیات مکی در سوره مدنی بقره را بررسی و با تحلیل چرایی شکل-گیری این ادعا، با استناد به سیاق و تناسب آیات و بهره گیری ازتفاسیر و نقد ادله مدعیان استثنا، نشان داده خلط میان معیار مکانی و زمانی در تعریف مکی و مدنی و پذیرش بدون چون و چرای روایات و تفسیر نادرست از آیه عامل شکلگیری استثنا در آیات شده و نزول این آیات با آیات پیشین و پسین خود یکپارچه و در دوران مدنی بوده و این ادعا اساساً باطل است.

کلمات کلیدی

, آیات مستثنیات, سوره بقره, مکی, مدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091486,
author = {پیروزفر, سهیلا and قندهاری نژاد, امیررضا},
title = {بررسی آیات مستثنیات سوره بقره},
journal = {مطالعات علوم قرآن},
year = {2022},
volume = {4},
number = {12},
month = {October},
issn = {2716-9936},
pages = {136--158},
numpages = {22},
keywords = {آیات مستثنیات، سوره بقره، مکی، مدنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آیات مستثنیات سوره بقره
%A پیروزفر, سهیلا
%A قندهاری نژاد, امیررضا
%J مطالعات علوم قرآن
%@ 2716-9936
%D 2022

[Download]