پژوهش های اصولی, دوره (8), شماره (29), سال (2022-3) , صفحات (11-41)

عنوان : ( بررسی نظریه محدث بحرانی پیرامون نقش حداکثری تقیه در تعارض اخبار )

نویسندگان: رضا مرشدلو , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , حسن نقی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعارض أخبار یکی از اساسیترین مسائل روایی است که در شکلگیری علمالحدیث، فهم محتوی و هدف کلام امامان تأثیر بسزایی دارد. محدث بحرانی در کتاب الحدائق بر آن است تا عنصر تقیه را با تامل، بهعنوان دلیل اصلی پدیده تعارض در اخبار ذکر کند و با ذکر ادله نقلی و عقلی میکوشد ثابت کند، امامان عامل اختلا فافکنی میان اصحاب بودهاند، تا بدینسان، امر دین در میان دشمنان موهن جلوه نماید و بدینوسیله موجبات حفظ جان آنها فراهم آید؛ از اینرو وی موافقت با عامه را در ترجیح اخبار متعارض شرط نمیداند. همو تلاش کسانی را که درصدد معرفی پدیده جعل، بهعنوان یکی از عوامل اختلاف احادیث، هستند را ناکافی دانسته و با استشهاد به دلایل و قرائن روایی و تا ریخی این نظریه را با چالش مواجهه میکند. این پژوهش براساس روش تحلیل محتوی با بررسی آراء مخالف و موافق نظریه محدث بحرانی، سخن ایشان را بر مبناء شواهد روایی و عقلی، در جهت اصالت تقیه در تعارض اخبار متقن و مستدل برشمرده و رأی منتقدان را حائز وجاهت علمی کافی نمیداند.

کلمات کلیدی

, بحرانی, تقیه, موافقت با عامه, إختلا فالحدیث, جعل. 1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091532,
author = {مرشدلو, رضا and رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی and نقی زاده, حسن},
title = {بررسی نظریه محدث بحرانی پیرامون نقش حداکثری تقیه در تعارض اخبار},
journal = {پژوهش های اصولی},
year = {2022},
volume = {8},
number = {29},
month = {March},
issn = {2251-6808},
pages = {11--41},
numpages = {30},
keywords = {بحرانی، تقیه، موافقت با عامه، إختلا فالحدیث، جعل. 1},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نظریه محدث بحرانی پیرامون نقش حداکثری تقیه در تعارض اخبار
%A مرشدلو, رضا
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%A نقی زاده, حسن
%J پژوهش های اصولی
%@ 2251-6808
%D 2022

[Download]