مهندسی سازه و ساخت, دوره (8), شماره (12), سال (2022-3) , صفحات (54-68)

عنوان : ( بررسی تاثیر میراگر لزجی بر ضریب رفتار سازه های بتن مسلح )

نویسندگان: آزاده رضائی پژند , هاشم شریعتمدار , نگار رحیم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه یافتن راه‌های کاهش نیروی زلزله‌، به علت خسارات ناشی از آن، از مهم‌ترین چالش‌ها در زمینه مهندسی زلزله می‌باشد. در این میان انتخاب میراگر غیرفعال لزجی، به علت کم‌هزینه بودن، تکنولوژی مناسب‌تر و رواج استفاده در کشور ارجحیت دارد. در این پژوهش تاثیر میراگر لزجی بر عملکرد لرزه‌ای قاب خمشی بتنی مورد بررسی قرار گرفتهاست. بدین منظور سه قاب خمشی متوسط بتنی 3، 6 و 10 طبقه با نرم‌افزار Sap2000 و بدون اثر میراگر طراحی می‌شوند. سپس، با نرم‌افزارSiesmo struct وارد کردن میراگر مورد تحلیل قرار می‌گیرد. بدین منظور، این قاب‌ها یک بار بدون میراگر و بار دیگر با میراگر لزجی به روش-های معمول، طراحی و سپس زیر اثر بار‌های استاتیکی افزایشی، تحلیل استاتیکی غیرخطی و درنهایت تحت اثر شتاب‌نگاشت‌های زلزله‌های انتخاب شده، تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی می‌شوند. بر پایه‌ی این بررسی‌ها، مقداری برای ضریب رفتار ناشی از میراگر افزوده به سازه، پیشنهاد می‌شود و با مقادیر موجود در آیین‌نامه2800 و همچنین در زلزله‌های میدان‌دور و میدان‌نزدیک مقایسه می‌شود. نتایج حاکی از افزایش %20 میرایی، تحت تاثیر میراگرهای لزجی، به سازه می‌باشد. ضریب رفتار به‌دست آمده، برمبنای تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون و تحلیل دینامیکی تاریخچه‌ی زمانی غیرخطی، به ترتیب، 95/0 و 89/0 پیشنهاد می گردد و یا یکدیگر مقایسه می شود.

کلمات کلیدی

ضریب رفتار میراگر لزجی قاب بتنی تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون تحلیل تاریخچه‌ی زمانی غیرخطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091557,
author = {رضائی پژند, آزاده and شریعتمدار, هاشم and رحیم زاده, نگار},
title = {بررسی تاثیر میراگر لزجی بر ضریب رفتار سازه های بتن مسلح},
journal = {مهندسی سازه و ساخت},
year = {2022},
volume = {8},
number = {12},
month = {March},
issn = {2476-3977},
pages = {54--68},
numpages = {14},
keywords = {ضریب رفتار میراگر لزجی قاب بتنی تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون تحلیل تاریخچه‌ی زمانی غیرخطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر میراگر لزجی بر ضریب رفتار سازه های بتن مسلح
%A رضائی پژند, آزاده
%A شریعتمدار, هاشم
%A رحیم زاده, نگار
%J مهندسی سازه و ساخت
%@ 2476-3977
%D 2022

[Download]