مهندسی سازه و ساخت, دوره (8), شماره (4), سال (2022-3) , صفحات (212-231)

عنوان : ( ضریب رفتار سازه‌ی مجهز به میراگر پال و دورانی، تحت اثر نگاشت‌های دور و نزدیک گسل )

نویسندگان: نگار رحیم زاده , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه جهت کاهش خسارات وارد بر سازه به هنگام زلزله، از روش کاهش نیروهای زلزله با ابزارهای کنترلی استفاده می‌شود. در این پژوهش، تاثیر دو نوع میراگر اصطکاکی پال و دورانی در قاب‌های مهاربندی‌ یکسان، بر ضریب رفتار سازه جهت به حداقل رساندن نیروی طراحی، مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. پس از مدل‌سازی و به‌دست آوردن مقاطع تیر، ستون، مهاربند و محاسبه بار لغزش، ضریب رفتار سازه‌های مجهز به میراگرهای مورد بحث با انجام تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی برای هفت زلزله میدان‌نزدیک و هشت‌زلزله میدان‌دور، مورد بررسی قرار گرفته و سپس با تحلیل استاتیکی غیرخطی(پوش اور) مقایسه شده است. در این پژوهش 9 تحلیل استاتیکی غیرخطی(پوش اور) و 135 تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی صورت گرفته است. ضریب رفتار برای سازه مجهز به میراگر پال،0/5 و برای سازه مجهز به میراگر دورانی 5/4 نتیجه‌گیری شده است که بیانگر افزایش 42 درصدی ضریب رفتار برای سازه-های مجهز به میراگر پال و نیز افزایش 28 درصدی این ضریب برای سازه‌های مجهز به میراگر دورانی می‌باشد. این افزایش در ضریب رفتار باعث پاسخ‌های لرزه‌ای کمتر، سازه مقاوم‌تر و همچنین اقتصادی‌تر شدن طرح می‌شود. همچنین نتایج، افزایش ضریب رفتار در سازه‌های با ارتفاع کمتر نسبت به سازه‌های مرتفع را نشان می‌دهد. از طرفی نتایج نشان‌دهنده افزایش ضریب رفتار به میزان 12% و 5% در سازه های مجهز به میراگرپال و دورانی تحت زلزله‌های میدان‌نزدیک نسبت به زلزله‌های میدان‌دور است. ضریب رفتار سازه مجهز به میراگر پال تحت نگاشت میدان‌نزدیک و میدان‌دور به ترتیب معادل 5 و 5/4 و این ضریب برای سازه مجهز به میراگر دورانی تحت نگاشت میدان‌نزدیک و میدان‌دور اعداد 5/4 و 25/4 براورد گردید. در نتیجه استفاده از میراگر پال در مناطق نزدیک به گسل‌های فعال پیشنهاد می‌شود

کلمات کلیدی

میراگر پال میراگردورانی ضریب رفتـار تحلیـل اسـتاتیکی غیرخطی تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091558,
author = {رحیم زاده, نگار and شریعتمدار, هاشم},
title = {ضریب رفتار سازه‌ی مجهز به میراگر پال و دورانی، تحت اثر نگاشت‌های دور و نزدیک گسل},
journal = {مهندسی سازه و ساخت},
year = {2022},
volume = {8},
number = {4},
month = {March},
issn = {2476-3977},
pages = {212--231},
numpages = {19},
keywords = {میراگر پال میراگردورانی ضریب رفتـار تحلیـل اسـتاتیکی غیرخطی تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ضریب رفتار سازه‌ی مجهز به میراگر پال و دورانی، تحت اثر نگاشت‌های دور و نزدیک گسل
%A رحیم زاده, نگار
%A شریعتمدار, هاشم
%J مهندسی سازه و ساخت
%@ 2476-3977
%D 2022

[Download]