دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب , 2022-12-08

عنوان : ( بررسی اثر مدیریت پروژه بر توانمندسازی پرسنل شاغل در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه‌های ساختمانی شهر ناصریه عراق) )

نویسندگان: ملاک حیدر کاظم الموسوی , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش فوق با هدف بررسی و ارزیابی تاثیر عملکرد مدیریت پروژه بر توانمندسازی پرسنل شاغل در پروژه‌های عمرانی(مطالعه موردی پروژه‌های ساختمانی شهر ناصریه عراق)انجام شده همچنین تحقیق حاضر از لحاظ روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است. بر اساس فرمول کوکران، تعداد حجم نمونه در جامعه آماری 123 واحد نمونه، طبق جدول مورگان در نظر گرفته شد و پرسشنامه توزیع گردید. جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه استاندارد انریکو و همکاران (2005) با پایایی 7088/0 و پرسشنامه توانمند سازی پرسنل بمانی (1394) با پایایی 7382/0 استفاده شد. روایی آن به تأیید استاد راهنما رسیده منتها به لحاظ کنترل بیشتر و تائید روایی تحلیل عاملی نیز انجام شده است. داده‌های گردآوری شده وارد سیستم نرم افزار SPSS گردید. برای تحلیل استنباطی متغیرها به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از آزمون‌های مختلف آماری شامل آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد در فرضیه اصلی مشخص شد عملکرد مدیریت پروژه با توانمندسازی پرسنل شاغل در پروژه‌های عمرانی(مطالعه موردی: پروژه‌های ساختمانی شهر ناصریه عراق) به میزان 78 درصد رابطه معناداری داشت.

کلمات کلیدی

, مدیریت پروژه, توانمند سازی, پرسنل شاغل, پروژه های عمرانی, پروژه های ساختمانی, شهر ناصریه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1091598,
author = {الموسوی, ملاک حیدر کاظم and شریعتمدار, هاشم},
title = {بررسی اثر مدیریت پروژه بر توانمندسازی پرسنل شاغل در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه‌های ساختمانی شهر ناصریه عراق)},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب},
year = {2022},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {مدیریت پروژه، توانمند سازی، پرسنل شاغل، پروژه های عمرانی، پروژه های ساختمانی، شهر ناصریه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر مدیریت پروژه بر توانمندسازی پرسنل شاغل در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه‌های ساختمانی شهر ناصریه عراق)
%A الموسوی, ملاک حیدر کاظم
%A شریعتمدار, هاشم
%J دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
%D 2022

[Download]