دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین علوم مهندسی و پایه در ایران , 2021-06-21

عنوان : ( آیا نانولوله کربنی در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطهای پل یاتیلن/آلومینیوم تأثیرگذار است ؟ )

نویسندگان: تکتم کیان افشار , محسن حدادسبزوار , سمانه صاحبیان سقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توجه روزافزون بسیاری از محققان به استفاده از نانولوله های کربنی به سبب خواص عالی رسانایی الکتریکی، حرارتی و استحکامی آنها در سالهای اخیر در کاربری های متنوع به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته اس ت. در دهه اخیر مبحث اتصال دهی فاز پلیمری و کامپوزی تهای پلیمری به ورق های آلومینیوم بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از این رو این پژوهش با هدف بررسی استحکام به نانوکامپوزیت زمینه پلی اتیلن تق ویت شده با نانولولههای کربنی به روش جوشکاری اصطکاکی 5083اتصال آلومینیوم آلیاژی اغتشاشی نقطهای انجام شده است. نتایج آزمون کشش برشی بر روی نمونههای جوشکاری شده پلی اتیلنی و نانوکامپوزیتی با آلومینیوم 10 ثانیه بوده و با افزایش مدت زمان ماندگاری تا 5 نشان داد که زمان ماندگاری مطلوب جهت ایجاد اتصال مناسب در نان وکامپوزیت ثانیه به دلیل افزایش بیش از حد مذاب پلیاتیلن استحکام روند نزولی در پیش میگیرد. همچنین طبق نتایج به دست آمده دریافتیم که هدایت حرارتی پلیمرها با افزودن غلظت نسبتاً پایینی از نانولوله های کربنی به مقدار قابل توجهی افزایش یافته، که همین امر سبب افزایش استحکام اتصال آلومینیوم به نانوکامپوزیت می گردد.

کلمات کلیدی

, جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطهای, پلیاتیلن با دانسیتهی بالا, نانولولهی کربنی, تست کشش برشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1091618,
author = {کیان افشار, تکتم and حدادسبزوار, محسن and صاحبیان سقی, سمانه},
title = {آیا نانولوله کربنی در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطهای پل یاتیلن/آلومینیوم تأثیرگذار است ؟},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین علوم مهندسی و پایه در ایران},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطهای، پلیاتیلن با دانسیتهی بالا، نانولولهی کربنی، تست کشش برشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آیا نانولوله کربنی در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطهای پل یاتیلن/آلومینیوم تأثیرگذار است ؟
%A کیان افشار, تکتم
%A حدادسبزوار, محسن
%A صاحبیان سقی, سمانه
%J دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین علوم مهندسی و پایه در ایران
%D 2021

[Download]