پژوهشنامه اخلاق, دوره (15), شماره (55), سال (2022-4) , صفحات (29-50)

عنوان : ( بررسی آثار تربیتی و اخلاقی بلاء حسن از منظر قرآن )

نویسندگان: عبدالقاسم کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قرآن کریم برسنت گریزناپذیر امتحان وابتلاء الهی درزندگی بشراز دوطریق نقمات ونعمات دلالت قطعی دارد. بحث پیرامون امتحان با نقمات وناخوشی ها بیشمارانجام شده،اما ابتلاء با نعمات وخوشی ها مورد غفلت قرار گرفته است،درحالی که این نوع آزمایش که قرآن ازآن به«بلاء حسن»یاد می کند،بسیارسخت،گمراه کننده وتاثیرگذارتربوده،وزمینه سازسلب نعمت وتبدیل آن به نقمت وسرآغاز بلایاء،مشکلات وناکامی های فزاینده برای انسان می باشد.امتحان با نعمات دارای آثار اخلاقی وتربیتی مختلفی ازجهت روحی و روانی واز جهت فردی واجتماعی است.شکرگزاری،امیدبه زندگی،رضایتمندی،افزایش نعمت،شادابی در اطاعت و بندگی خداوند و تلاش مضاعف برای تقرب به خداوند از آثار مثبت آن بوده و ناسپاسی، ناامیدی،سلب نعمت،غفلت نسبت به نعمات مادی و معنوی، واکنش های مغرورانه ومتکبرانه انسان در مواجهه با نعمات،که او را از اطاعت و بندگی دور و بصورت استدراجی به هلاکت در اوج لذت کاذب نزدیک می کند،ازجمله آثار منفی بلاء حسن می باشد.دراین مقاله درصدد بررسی آثار وپیامدهای گوناگون و راهکارهای قرآن در برخورد با این نوع امتحان می باشیم.

کلمات کلیدی

, بلاءحسن, نعمات, آثارتربیتی, آثاراخلاقی, واکنش های متکبرانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091652,
author = {کریمی, عبدالقاسم},
title = {بررسی آثار تربیتی و اخلاقی بلاء حسن از منظر قرآن},
journal = {پژوهشنامه اخلاق},
year = {2022},
volume = {15},
number = {55},
month = {April},
issn = {2228-7264},
pages = {29--50},
numpages = {21},
keywords = {بلاءحسن،نعمات،آثارتربیتی،آثاراخلاقی،واکنش های متکبرانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آثار تربیتی و اخلاقی بلاء حسن از منظر قرآن
%A کریمی, عبدالقاسم
%J پژوهشنامه اخلاق
%@ 2228-7264
%D 2022

[Download]