مدیریت، حسابداری و اقتصاد, دوره (6), شماره (3), سال (2022-10) , صفحات (35-49)

عنوان : ( تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتها بر عملکرد مالی، ثبات مالی و شمول مالی در بخش بانکداری )

نویسندگان: هادی قوامی , حمیدحسینپور , حمید حصاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی بر عملکرد مالی، شمول مالی و ثبات مالی در بخش بانکداری طی سالهای ۱3۹3 تا ۱3۹۹ است. این پژوهش از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهشهای توصیفی - همبستگی و از نظر هدف پژوهش، در زمره پژوهشهای کاربردی جای میگیرد. تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار Eviews16 انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش تمامی بانکهای ملت شهر تهران هستند. نمونه از طریق غربالگری انتخاب شد و ۱۱۰ بانک بهعنوان نمونه انتخاب شدند. یافتههای پژوهش نشان از وجود رابطه مثبت و معنادار بین مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد مالی بانکها دارد که نشان میدهد فعالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی درک مثبتی در ذهن مشتریان بالقوه ایجاد میکند که به جذب آنها کمک میکند و در نهایت منجر به افزایش عملکرد مالی بانکها میشود. نتایج رابطه مثبت و معنیداری را بین ثبات مالی و مسئولیتپذیری اجتماعی در سطح ۱ ٪نشان میدهد، این بدان معنی است که بانکها با افزایش سرمایهگذاری در فعالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی از نظر مالی ثبات بیشتری پیدا میکنند. عالوه بر این، نتایج نشان میدهد که رابطه مثبتی بین طرحهای شمول مالی و مسئولیتپذیری اجتماعی وجود دارد، و حاکی از این است که افزایش سرمایهگذاری بانکها در طرحهای مسئولیتپذیری اجتماعی، موجب رشد شمول مالی از نظر تعداد شعب و دستگاههای خودپرداز میشود

کلمات کلیدی

, ثبات مالی, شمول مالی, عملکرد مالی, مسئولیت اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091663,
author = {قوامی, هادی and حمیدحسینپور and حمید حصاری},
title = {تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتها بر عملکرد مالی، ثبات مالی و شمول مالی در بخش بانکداری},
journal = {مدیریت، حسابداری و اقتصاد},
year = {2022},
volume = {6},
number = {3},
month = {October},
issn = {2588-3992},
pages = {35--49},
numpages = {14},
keywords = {ثبات مالی، شمول مالی، عملکرد مالی، مسئولیت اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتها بر عملکرد مالی، ثبات مالی و شمول مالی در بخش بانکداری
%A قوامی, هادی
%A حمیدحسینپور
%A حمید حصاری
%J مدیریت، حسابداری و اقتصاد
%@ 2588-3992
%D 2022

[Download]