پژوهش های سلولی و ملکولی, دوره (35), شماره (1), سال (2022-9) , صفحات (1-15)

عنوان : ( استخراج و شناسایی یک پپتید فعال زیستی جدید حاصل از هیدرولیزات کرم سفید ریشه )

نویسندگان: عسل خواجه پور زاوه , احمد آسوده , حسین نادری منش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، پپتیدهای فعال زیستی به دلیل گسترش فراوان، سنتز آسان ، نداشتن عواض جانبی و انباشته نشدن در کلیه‏ها و کبد به عنوان جایگزین مناسب برای داروهای شیمیایی مطرح هستند. حشرات با داشتن تنوع بالا و موفقیت در تمامی زیستگاه‏ها منبع خوبی برای استخراج پپتید های فعال زیستی هستند. این مطالعه با هدف استخراج و خالص سازی پپتید فعال زیستی از هیدرولیزات کرم سفید ریشه انجام شد. پپتیدهای فعال زیستی حاصل از هیدرولیزات کرم سفید ریشه با استفاده از آنزیم های پاپائین ، پانکراتین ، پروتئیناز K-و تریپسین تولید شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که هیدرولیزات پاپاپین در زمان 4 ساعت دارای بیشترین توانایی در حذف رادیکال های DPPH است(21%(. این هیدرولیزات توسط فاز معکوس کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا جداسازی شد. فرکشن دارای بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی جداسازی و توسط طیف سنجی جرمی با توالی پپتیدیYPQSLRWRAK (6/1304 دالتون با نام Po-1) شناسایی شد. فعالیت حذف رادیکال های DPPH پپتید سنتتیک در 100 میکرومولار به مقدار 41/54 % رسید و مقدار IC50 پپتید در حذف رادیکال های DPPH، 45/76 میکرومولاربود در حالی که ترکیبات طبیعی ویتامینC و گلوتاتیون احیاء شده دارای مقادیر IC50 به ترتیب برابر با 27/3 و 96/9 میکرومولار بودند. نتایج نشان می دهد که پپتید فعال زیستی Po-1 دارای خاصیت آنتی اکسیدانی است که می‌تواند به عنوان ترکیب طبیعی در طراحی دارو در آینده استفاده شود.

کلمات کلیدی

پپتید کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا کرم سفید ریشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091676,
author = {عسل خواجه پور زاوه and آسوده, احمد and حسین نادری منش},
title = {استخراج و شناسایی یک پپتید فعال زیستی جدید حاصل از هیدرولیزات کرم سفید ریشه},
journal = {پژوهش های سلولی و ملکولی},
year = {2022},
volume = {35},
number = {1},
month = {September},
issn = {2383-2738},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {پپتید کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا کرم سفید ریشه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استخراج و شناسایی یک پپتید فعال زیستی جدید حاصل از هیدرولیزات کرم سفید ریشه
%A عسل خواجه پور زاوه
%A آسوده, احمد
%A حسین نادری منش
%J پژوهش های سلولی و ملکولی
%@ 2383-2738
%D 2022

[Download]