پژوهش های سلولی و ملکولی, دوره (35), شماره (2), سال (2022-8) , صفحات (183-197)

عنوان : ( به‎کارگیری پپتیدهای ضدسرطانی و نفوذپذیر سلولی در درمان سرطان )

نویسندگان: یاسمین خوارزمی خراسانی , احمد آسوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه سرطان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در جهان درنظرگرفته می‎شود. استفاده از روش‎های رایج برای درمان سرطان از جمله شیمی درمانی به دلیل ایجاد مقاومت دارویی و عدم اختصاصی بودن برای تومورها دارای محدودیت های شده‎اند. بنابراین، شناسایی روش‎های جدید حائز اهمیت می‎باشد. پپتیدها به دلیل عواملی نظیر اندازه کوچک، سنتز راحت، فعالیت و ویژگی بالا و تنوع بیولوژیکی توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است. از جمله پپتیدهای درمانی که در سال‎های اخیر به منظور درمان سرطان مورد توجه قرارگرفته‎اند، می‎توان پپتیدهای کاتیونی ضدسرطانی و پپتیدهای نفوذپذیر سلولی را نام برد. در این پژوهش، تعدادی از مطالعات موجود در زمینه پپتیدهای ضدسرطانی و پپتیدهای نفوذپذیر مورد نقد و بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پپتیدهای ضدمیکروبی با خاصیت ضدسرطانی از طریق سازوکار‎های غشایی و غیرغشایی بر علیه سلول‎های سرطانی و تومورها عمل می‎کنند. همچنین پپتیدهای نفوذپذیر سلولی کونژوگه شده به عوامل درمانی از طریق غلبه بر مقاومت دارویی به عنوان یک سازوکار موثر در درمان سرطان درنظرگرفته می‎شوند. علاوه بر این، پپتیدهای ضدسرطانی و نفوذپذیر سلولی به دلیل عواملی همچون سمیت اندک، نحوه عمل و توانایی نفوذ در غشاء سلولی می‎توانند به عنوان یک کاندیدا در درمان سرطان پیشنهاد شوند. با این وجود، مطالعات بیشتری به منظور درک سازوکار عمل این پپتیدهای با پتانسیل درمانی مورد نیاز است.

کلمات کلیدی

سرطان پپتیدهای ضدمیکروبی پپتیدهای ضدسرطانی پپتیدهای نفوذپذیر سلولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091678,
author = {خوارزمی خراسانی, یاسمین and آسوده, احمد},
title = {به‎کارگیری پپتیدهای ضدسرطانی و نفوذپذیر سلولی در درمان سرطان},
journal = {پژوهش های سلولی و ملکولی},
year = {2022},
volume = {35},
number = {2},
month = {August},
issn = {2383-2738},
pages = {183--197},
numpages = {14},
keywords = {سرطان پپتیدهای ضدمیکروبی پپتیدهای ضدسرطانی پپتیدهای نفوذپذیر سلولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T به‎کارگیری پپتیدهای ضدسرطانی و نفوذپذیر سلولی در درمان سرطان
%A خوارزمی خراسانی, یاسمین
%A آسوده, احمد
%J پژوهش های سلولی و ملکولی
%@ 2383-2738
%D 2022

[Download]