تعالی منابع انسانی, دوره (اول), شماره (2), سال (2021-3) , صفحات (45-57)

عنوان : ( کشف و تبیین الگوی انگیزه خدمت با رویکرد معنویت محور در کار با استفاده از نظریه داده بنیاد )

نویسندگان: سعید پرده شناس , مصیب سامانیان , آذر کفاش پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی انگیزه خدمت با رویکرد معنویتت محتور در کتار انجتا شتده است. فلسفه این تحقیق تفسیری، رویکرد استقرایی، روش کیفی و استراتژی نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده می باشد. جامعه مورد مطالعه، کارکنان شرکت مخابرات خراسان رضوی که اعضتای نمونته بتا روش للولته برفتی انتخاب شدند و از مصاحبههای عمیق نیمه ساختاریافته با 91 نفر از خبرلان، دادهها به اشباع رسید. بته منظتور ارائته للیزر استتفاده شتد. نتتای نشتان داد کته مولفته هتای » 6سی « الگو، باتوجه به تحلیل های صورت لرفته، از خانواده انگیزه خدمت با رویکرد معنویت در محیط کار شامل: هنجارلرا، عاطفی، معنالرا، اجتماعی، دلسوزانه و فداکارانه للیزر نشان داد:. علل اصلی شامل: ویژلیهای شتلل، مشخصته هتای » 6سی « است. تحلیل ها ، با استفاده از خانواده دانشی، سرمایه اجتماعی و ویژلیهای شخصیتی ، عوامل همبسته شامل: مشارکت اجتماعی در ستازمان و تحکتی سرمایه اجتماعی؛ اقتضائات شامل: جتو ستازمانی، فرهنتا ستازمانی، عتدالت ستازمانی، رضتایت شتللی، متدیریت صحیح نیروی انسانی و فلسفه وجودی و ماموریت سازمان؛ شرایط میانجی شامل: مسئولیت اجتمتاعی، وفتاداری بته سازمان و اخلاق و ارزشهای سازمانی است. پیامدها، شامل: رفتار شهروندی سازمانی، افزایش بهتره وری ستازمان، افزایش کیفیت خدمات، دلبستگی شللی، کیفیت زندلی کاری و حفظ تواناییهای سازمان است و زمینته محیطتی شامل: جامعه پتذیری ختانواده، ویژلتی هتای متذهبی، ویژلتی هتای جمعیتت شتناختی و محتیط انگیزشتی ستازمان است.نتای این تحقیق به سازمانها کمک میکند تا انگیزه خدمت با رویکرد معنویت در کتار را بشناستند و آن را در سازمان رواج دهند.

کلمات کلیدی

الگوی انگیزه خدمت؛ رویکرد معنویت محور در کار؛ خانواده 6 سی؛ شرکت مخابرات خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091684,
author = {سعید پرده شناس and مصیب سامانیان and کفاش پور, آذر},
title = {کشف و تبیین الگوی انگیزه خدمت با رویکرد معنویت محور در کار با استفاده از نظریه داده بنیاد},
journal = {تعالی منابع انسانی},
year = {2021},
volume = {اول},
number = {2},
month = {March},
issn = {2228-7620},
pages = {45--57},
numpages = {12},
keywords = {الگوی انگیزه خدمت؛ رویکرد معنویت محور در کار؛ خانواده 6 سی؛ شرکت مخابرات خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کشف و تبیین الگوی انگیزه خدمت با رویکرد معنویت محور در کار با استفاده از نظریه داده بنیاد
%A سعید پرده شناس
%A مصیب سامانیان
%A کفاش پور, آذر
%J تعالی منابع انسانی
%@ 2228-7620
%D 2021

[Download]