تحقیقات بتن, دوره (15), شماره (3), سال (2022-10) , صفحات (5-17)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با پلیمرهای مسلح الیافی و مواد پایه سیمانی مسلح الیافی )

نویسندگان: جواد سبزی , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

)FRCM( و مواد پایه سیمانی مسلح الیافی )FRP( هدف از پژوهش حاضر مقایسه بین تیرهای تقویت شده با پلیمرهای مسلح الیافی تقویت گردیدند. همچنین پارامترهای دیگری مانند نوع روش FRCM و FRP میباشد. بدین منظور شش تیر بتن مسلح ساخته شده و با FRCM تقویت با ،)EBR( تقویت و مقدار میلگرد خمشی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که در روش تسلیح خارجی 21 درصد / به ترتیب به میزان 8 s sb  و 0.69 s sb  منجر به افزایش ظرفیت باربری در مقاطع با مقدار میلگرد خمشی 0.27 FRP در تقویت با ،EBR میگردد. همچنین مود گسیختگی تیرهای تقویت شده با روش FRP 21 درصد در مقایسه با تقویت با / و 8 میباشد. در روش تسلیح خارجی بر روی شیار FRCM به صورت پارگی شبکه FRCM و در تقویت با FRP بهصورت جداشدگی ورق تقریباً مشابه یکدیگر میباشد. همچنین مود گسیختگی مشاهده شده FRCM و FRP ظرفیت باربری تیرهای تقویت شده با ،)EBROG( به ترتیب به صورت جداشدگی بخشی از پوشش بتن و جداشدگی کامل پوشش FRCM و FRP برای تقویت با EBROG در روش بتن روی میلگردهای کششی میباشد. در نهایت نتایج آزمایشگاهی با روابط آییننامهها و مدلهای تحلیلی موجود مورد بررسی قرار ظرفیت باربری بهدست آمده از روابط ،FRP گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار میلگرد خمشی در تیرهای تقویت شده با آییننامهها و مدلهای تحلیلی به ظرفیت باربری آزمایشگاهی نزدیکتر میگردد.

کلمات کلیدی

, تیر, بتن مسلح, پلیمرهای مسلح الیافی مواد پایه سیمانی مسلح الیافی تقویت FRP, FRCM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091685,
author = {سبزی, جواد and اصفهانی, محمدرضا},
title = {بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با پلیمرهای مسلح الیافی و مواد پایه سیمانی مسلح الیافی},
journal = {تحقیقات بتن},
year = {2022},
volume = {15},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-4242},
pages = {5--17},
numpages = {12},
keywords = {تیر، بتن مسلح، پلیمرهای مسلح الیافی مواد پایه سیمانی مسلح الیافی تقویت FRP; FRCM},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با پلیمرهای مسلح الیافی و مواد پایه سیمانی مسلح الیافی
%A سبزی, جواد
%A اصفهانی, محمدرضا
%J تحقیقات بتن
%@ 2008-4242
%D 2022

[Download]