دانشکده پزشکی مشهد, دوره (65), شماره (3), سال (2022-6) , صفحات (1-7)

عنوان : ( بررسی شیوع، گروه های فیلوژنتیک و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های اشریشیاکلی چسبنده روده ای(EAEC)جدا شده از کودکان اسهالی در مشهد )

نویسندگان: زکیه ایمان پناه , مهدی عسکری بدوئی , غلامرضا هاشمی تبار , کیارش قزوینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده سابقه و هدف:هدف از انجام این مطالعه بررسی شیوع، گروه های فیلوژنتیک و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه هایEAECجدا شده از کودکان اسهالی در شهر مشهد بود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-مقطعی به مدت یکسال،450نمونه اسهال کودکان زیر10سال از بیمارستان های تخصصی کودکان در شهر مشهد جمع آوری گردید. پس از جداسازی و شناسایی اولیه اشریشیاکلی،با استفاده ازPCRجدایه هایEAECشناسایی شد.گروه های فیلوژنتیکی جدایه هایEAECبا استفاده از روش اصلی و بهبودیافته در سال2019تعیین گردید. تست حساسیت آنتی بیوتیکی با استفاده از روش دیسکدیفوژن آگار در مقابل12آنتی بیوتیک انجام شد. یافته ها:)8/9%(44سویهEAECاز مجموع)8/93%(422جدایه اشریشیاکلیبه وسیلهPCRتشخیص دادهشد.هفت فیلوگروهD)9/40%،(unknown)3/27%(12، G)4/11%،(B1)1/9%،(F)5/4%،(B2)5/4%( وA)3/2%( در بین جدایه هایEAECشناساییشد.بیشترینتنوعالگوی مقاومت آنتی بیوتیکی مربوط به فیلوگروهD بود.جدایه هایEAECبیشترین مقاومت را نسبت به آموکسی سیلین و اریترومایسین100%نشان دادند.7/97%جدایه هایEAECدارای مقاومت چندگانه بودند. نتیجه گیری:مطالعه حاضر نشان می دهد درصد قابل توجهی از موارد اسهال کودکان با سویه هایEAECدر ارتباط است. با توجه به نقشEAECدر اسهال و سندروم کاهش رشد کودکان پیشنهاد می گردد، شناسایی سویه هایEAECدر آزمایشگاه های تشخیصی در موارد اسهال کودکان مورد توجه قرار گیرد. از طرفی، به دلیل شیوع مقاومت های چند گانه، انجام تست آنتی بیوگرام برای درمان اسهال کودکان ضروری به نظر می رسد

کلمات کلیدی

, اشریشیاکلی چسبنده روده ای, فیلوژنتیک, مقاومت آنتی بیوتیکی, اسهال کودکان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091694,
author = {ایمان پناه, زکیه and عسکری بدوئی, مهدی and هاشمی تبار, غلامرضا and کیارش قزوینی},
title = {بررسی شیوع، گروه های فیلوژنتیک و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های اشریشیاکلی چسبنده روده ای(EAEC)جدا شده از کودکان اسهالی در مشهد},
journal = {دانشکده پزشکی مشهد},
year = {2022},
volume = {65},
number = {3},
month = {June},
issn = {1735-4013},
pages = {1--7},
numpages = {6},
keywords = {اشریشیاکلی چسبنده روده ای،فیلوژنتیک،مقاومت آنتی بیوتیکی،اسهال کودکان،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شیوع، گروه های فیلوژنتیک و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های اشریشیاکلی چسبنده روده ای(EAEC)جدا شده از کودکان اسهالی در مشهد
%A ایمان پناه, زکیه
%A عسکری بدوئی, مهدی
%A هاشمی تبار, غلامرضا
%A کیارش قزوینی
%J دانشکده پزشکی مشهد
%@ 1735-4013
%D 2022

[Download]