مطالعات رفتار مصرف کننده, دوره (9), شماره (4), سال (2023-3) , صفحات (173-191)

عنوان : ( تاثیر نقش میانجی‌گری تصویر احساسی و عملکردی برند بر روابط بین محتوای تبلیغات و پیشبرد فروش رسانه‌های اجتماعی و قصد رفتاری مصرف‌کنندگان )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , نگار قناعت , آذر کفاش پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بازار رقابتی حال حاضر، شناسایی عواملی که در توسعه و مدیریت برند تاثیرگذار هستند، جزء دغدغه‌های اصلی مدیران شناخته شده است. این تحقیق با هدف بررسی پیرامون ارتباطات مرتبط با برند، از جمله محتوای تبلیغات و پیشبرد ‌فروش، که معمولا توسط مدیران برند در بستر رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و می‌تواند بر تصویر برند و قصد رفتاری مصرف‌کنندگان تاثیرگذار باشد، طرح‌ریزی شده ‌است. با توجه به دردسترس نبودن تمامی افراد جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس و فرمول کوکران متناسب با جامعه نامعلوم، تعداد 227 نفر از مصرف‌کنندگان برند خودروسازی چری که این برند را در بستر رسانه اجتماعی اینستاگرام دنبال می‌کنند، انتخاب شد و پرسشنامه‌ به صورت آنلاین توزیع گردید. روایی صوری از نظر خبرگان و اساتید دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی و پایایی از طریق ضریب آلفای‌کرونباخ که مقداری بزرگتر از 0.7 حاصل شد، مورد ارزیابی قرار گرفت. روش تحقیق از نوع پیمایشی تحلیلی و تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، به کمک روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزارAMOS v18 وSPSS v22 صورت گرفت. محتوای تبلیغات رسانه‌های اجتماعی و پیشبرد فروش رسانه‌های اجتماعی از طریق تصویر احساسی و عملکردی برند بر قصدرفتاری مصرف‌کنندگان تاثیر مثبت و معناداری دارد. تصویر احساسی و عملکردی برند به عنوان متغیر میانجی تاثیرات قابل توجهی بر دیگر متغیرها دارند. می‌توان از طریق محتوای تبلیغات و پیشبرد فروش در بستر رسانه‌های اجتماعی تصویر مثبتی از برند ایجاد کرد و ابزاری موثر در جهت برانگیختن قصدرفتاری مطلوب در بین مصرف‌کنندگان تلقی می‌شوند.

کلمات کلیدی

تصویر برند قصد رفتاری مصرف‌کنندگان محتوای پیشبرد فروش محتوای تبلیغات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091705,
author = {رحیم نیا , فریبرز and قناعت, نگار and کفاش پور, آذر},
title = {تاثیر نقش میانجی‌گری تصویر احساسی و عملکردی برند بر روابط بین محتوای تبلیغات و پیشبرد فروش رسانه‌های اجتماعی و قصد رفتاری مصرف‌کنندگان},
journal = {مطالعات رفتار مصرف کننده},
year = {2023},
volume = {9},
number = {4},
month = {March},
issn = {2383-4145},
pages = {173--191},
numpages = {18},
keywords = {تصویر برند قصد رفتاری مصرف‌کنندگان محتوای پیشبرد فروش محتوای تبلیغات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر نقش میانجی‌گری تصویر احساسی و عملکردی برند بر روابط بین محتوای تبلیغات و پیشبرد فروش رسانه‌های اجتماعی و قصد رفتاری مصرف‌کنندگان
%A رحیم نیا , فریبرز
%A قناعت, نگار
%A کفاش پور, آذر
%J مطالعات رفتار مصرف کننده
%@ 2383-4145
%D 2023

[Download]