اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (11), شماره (40), سال (2022-8) , صفحات (1-20)

عنوان : ( تحلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی یکپارچه سازی اراضی در شهرستان تربت جام. مورد: شرکت سهامی زراعی نیل اباد )

نویسندگان: حمید شایان , حمداله سجاسی قیداری , خدیجه یزدانی مروی لنگری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋگی های بخش کشاورزی در ﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﻳﻲ اﻳـﺮان، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺑﻬﺮه وری ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ. قطعهﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮدن اراﺿﻲ زراﻋﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﻦ اﻣﺮ می باشد و مناسب ترین راﻫﻜﺎر، اﺟﺮای ﻃﺮح های ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی اراﺿﻲ اﺳت. از مهم ترین آثار اجرای طرح های یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، آثار اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی است. بر این اساس پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، توسعه ای و کاربردی است که به منظور گرد آوری اطلاعات، برحسب مقتضیات پژوهش از مطالعات پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل 1448 خانوار سهام دار شرکت سهامی زراعی نیل آباد تربت جام است که با استفاده از فرمول کوکران 174 سهام دار به عنوان نمونه انتخاب و مورد پرسش گری واقع شدند. داده ها و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار استنباطی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، در بُعد اجتماعی- فرهنگی، شاخص افزایش دانش کشاورزان با میانگین 3.93 و در بعد اقتصادی- معیشتی، شاخص هزینه مصرف آب، با میانگین 3.82 نسبت به سایر شاخص ها افزایش معناداری را نشان می دهد. به طور کلی میانگین اثرات یکپارچه سازی اراضی در قالب شرکت سهامی 3.47 است که بالاتر از میانگین عددی 3 و در حد متوسط تا مطلوب ارزیابی گردیده است. بنابراین شرکت سهامی زراعی نیل آباد در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی سهام داران تاثیر نسبتا مثبتی داشته است. اما با گذشت ۵۰ سال از عمر شرکت، اکنون پایین رفتن سطح آب های زیر زمینی، عدم وجود صنایع مکمل در زنجیره تولیدی، افزایش اعضای اولیه از ۲۷۶ نفر به حدود ۲۰۰۰ نفر به عنوان عواید بگیر، عدم رضایت سهام داران از هیات مدیره شرکت سهامی زراعی، مهم ترین مسائل شرکت از دیدگاه مدیران و سهام داران می باشد. کلید واژه ها: توسعه کشاورزی، توسعه روستایی، یکپارچه سازی اراضی، شرکت سهامی زراعی، تربت جام

کلمات کلیدی

توسعه کشاورزی. توسعه روستایی. یکپارچه سازی اراضی. شرکت سهامی زراعی. تربت جام.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091707,
author = {شایان, حمید and سجاسی قیداری, حمداله and یزدانی مروی لنگری, خدیجه},
title = {تحلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی یکپارچه سازی اراضی در شهرستان تربت جام. مورد: شرکت سهامی زراعی نیل اباد},
journal = {اقتصاد فضا و توسعه روستایی},
year = {2022},
volume = {11},
number = {40},
month = {August},
issn = {2322-2131},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {توسعه کشاورزی. توسعه روستایی. یکپارچه سازی اراضی. شرکت سهامی زراعی. تربت جام.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی یکپارچه سازی اراضی در شهرستان تربت جام. مورد: شرکت سهامی زراعی نیل اباد
%A شایان, حمید
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A یزدانی مروی لنگری, خدیجه
%J اقتصاد فضا و توسعه روستایی
%@ 2322-2131
%D 2022

[Download]