بهداشت مواد غذائی, دوره (12), شماره (1), سال (2022-6) , صفحات (49-59)

عنوان : ( بررسی میزان شیوع پاتوتیپهای اشریشیا کولای مولد اسهال از غذاهای آماده مصرف )

نویسندگان: رافد الزبیدی , ندا فلاح , عبداله جمشیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سویههای اسهالی اشریشیا کولای ) DEC ( پاتوژنهای شایعی هستند که از طریق مصرف مواد غذایی آلوده باعث بیماریهای حاد رودهای در انسان میشود. مطالعه حاضر روی 204 نمونه شامل اشترودل، پیتزا، ساندویچ و سالاد انجام شد. جداسازی اشریشیا کولای بهروش کشت و آزمونهای بیوشیمیائی انجام گردید. جهت تأیید تشخیص از روش PCR بهوسیله تعیین حضور ژن uidA که یک ژن شاخص در اشریشیا 51 درصد( از نظر آلودگی به اشریشیا کولای مثبت ارزیابی شد و از تعداد / کولا یاست، استفاد گردید. از تعداد 204 نمونه، تعداد 123 نمونه ) 25 0درصد( / 02 درصد( فاقد ژنهای بیماریزای مورد بررسی بودند. تعداد 11 نمونه ) 6 / 123 نمونه آلوده به اشریشیا کولا ، ی تعداد 143 نمونه ) 2 پاتوتایپ EPEC 5 نمونه ) 2 درصد( ، EHEC 4 درصد( / 2 نمونه ) 8 ، EAEC 4 درصد( / و 2 نمونه ) 8 DAEC مثبت تشخیص داده شد. در هیچ یک از نمونهها ETEC و EIEC مورد شناسایی قرار نگرفت. با توجه به آلودگی نمونههای غذائی آماده مصرف به پاتوتیپهای بیماریزای رودهای، پایش و نظارت مستمر بر عرصه مواد غذایی آماده مصرف پیشنهاد میشود.

کلمات کلیدی

, غذاهای آماده مصرف, اشریشیا کولای, PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091739,
author = {الزبیدی, رافد and ندا فلاح and جمشیدی , عبداله},
title = {بررسی میزان شیوع پاتوتیپهای اشریشیا کولای مولد اسهال از غذاهای آماده مصرف},
journal = {بهداشت مواد غذائی},
year = {2022},
volume = {12},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-7647},
pages = {49--59},
numpages = {10},
keywords = {غذاهای آماده مصرف، اشریشیا کولای، PCR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان شیوع پاتوتیپهای اشریشیا کولای مولد اسهال از غذاهای آماده مصرف
%A الزبیدی, رافد
%A ندا فلاح
%A جمشیدی , عبداله
%J بهداشت مواد غذائی
%@ 2228-7647
%D 2022

[Download]