پژوهشنامه بیمه, دوره (35), شماره (3), سال (2020-8) , صفحات (181-205)

عنوان : ( نقد فرا تقنینی تعهد به پرداخت دیه مغلظ در حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی )

نویسندگان: محمد امین بزرگمهر , حسین صابری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

 هدف در مطالعه حاضر, نظریه اختصاص تغلیظ دیه به قتل های عمدی, به عنوان یکی از دیدگاه های فقهی و حقوقی نوین در مساله تغلیظ دیه در تمامی انواع قتل و از جمله قتل های ناشی از حوادث رانندگی معرفی شده و تاثیر آن بر میزان تعهدات قانونی شرکت های فعال در حوزه بیمه اشخاص ثالث مورد بررسی قرار گرفته است؛ با این هدف که الهام بخش نهاد قانونگذاری در اصلاح قوانین و مقررات مربوط قرار گیرد. روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و از طریق کاوش و جستجو در منابع کتابخانه ای شامل قوانین, کتب فقهی و حقوقی, مقالات و سایر پایگاه های داده ای مرتبط, انجام شده است. یافته ها: اصل تغلیظ دیه قتل در ماه های حرام مورد اتفاق فقهای اسلامی است, اما در خصوص دامنه شمول آن نسبت به تمامی انواع قتل و نیز نسبت به جنایات مادون قتل اختلاف نظراتی وجود دارد که در این میان, قانون مجازات اسلامی نظریه تعمیم تغلیظ دیه بر همه اقسام قتل را مورد پذیرش قرار داده است. لکن دستاورد نوآورانه پژوهش حاضر نشان می دهد که از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری, دلایل و مستندات متعددی برای اختصاص حکم تغلیظ به قتل های عمدی وجود دارد که شایسته است مورد توجه قانونگذار به ویژه در صنعت بیمه قرار گیرد. نتیجه گیری: پذیرش نظریه اختصاص تغلیظ دیه به قتل های عمدی, از یک سو با شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ایران سازگاری بیشتری دارد و از سوی دیگر باعث کاهش قابل توجه تعهدات قانونی شرکت های ارایه کننده بیمه اشخاص ثالث خواهد بود که میزان آن معادل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام می باشد؛ زیرا با لحاظ کردن نظریه فوق الذکر در قوانین مربوط, تغلیظ دیه در جنایات شبه عمد ناشی از سوانح رانندگی, سالبه به انتفای موضوع بوده و در نتیجه آن, بسیاری از مشکلات مربوط به مطالبه دیات مازاد بر سقف تعهد بیمه گران نیز مرتفع خواهد شد.

کلمات کلیدی

نقد فراتقنینیQ1 تغلیظ دیهQ1 ماه حرامQ1 جنایات شبه عمدQ1 بیمه اشخاص ثالث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091745,
author = {بزرگمهر, محمد امین and صابری, حسین},
title = {نقد فرا تقنینی تعهد به پرداخت دیه مغلظ در حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی},
journal = {پژوهشنامه بیمه},
year = {2020},
volume = {35},
number = {3},
month = {August},
issn = {1735-6555},
pages = {181--205},
numpages = {24},
keywords = {نقد فراتقنینیQ1 تغلیظ دیهQ1 ماه حرامQ1 جنایات شبه عمدQ1 بیمه اشخاص ثالث},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد فرا تقنینی تعهد به پرداخت دیه مغلظ در حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی
%A بزرگمهر, محمد امین
%A صابری, حسین
%J پژوهشنامه بیمه
%@ 1735-6555
%D 2020

[Download]