چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2022-09-07

عنوان : ( هیدروژئوشیمی آب‌های چکنده بخش ژئوتوریستی غار کتله‌خور از نظر فلزات سنگین )

نویسندگان: سیدسعید هاشمی نژاد , محمدحسین محمودی قرائی , واسیل ارسک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

غار توریستی کتله خور به عنوان طوالنیترین غار ایران و دومین غار طوالنی در خاورمیانه به طول2۰ کیلومتر در نزدیکی شهر گرماب استان زنجان قراردارد. به دلیل اهمیت ژئوتوریستی این غار در کشور، مطالعهی ژئوشیمیایی آب- های بخش ژئوتوریستی به لحاظ حضور فلزات سنگین با برداشت هفت نمونه آب مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری پارامترهای دما (T ،(pH و هدایت الکتریکی (EC (در محل هنگام نمونهبرداری انجام شد. غلظت عناصر آرسنیک (As ،( کبالت (Co ،(کروم (Cr ،(مس (Cu ،(آهن (Fe ،(لیتیم (Li ،(منگنز (Mn ،(مولیبدن (Mo ،(نیکل (Ni ،(سرب (Pb ،( وانادیم (V (و روی (Zn (به روش OES-ICP در نمونههای آب گردآوری شده اندازهگیری شد. بررسی همبستگی بین پارامترهای فیزیکوشیمیائی آب و غلضت عناصر سنگین نشان داد که پارامترهای دما، pH و EC بر غلظت برخی فلزات سنگین در آبهای درون غار اثرگذار بوده است. مطالعات ما در این زمینه ادامه دارد.

کلمات کلیدی

, فلزات سنگین, هیدروژئوشیمی, غار کتله خور, زنجان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1091815,
author = {هاشمی نژاد, سیدسعید and محمودی قرائی, محمدحسین and واسیل ارسک},
title = {هیدروژئوشیمی آب‌های چکنده بخش ژئوتوریستی غار کتله‌خور از نظر فلزات سنگین},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2022},
location = {گناباد, ايران},
keywords = {فلزات سنگین، هیدروژئوشیمی، غار کتله خور، زنجان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T هیدروژئوشیمی آب‌های چکنده بخش ژئوتوریستی غار کتله‌خور از نظر فلزات سنگین
%A هاشمی نژاد, سیدسعید
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A واسیل ارسک
%J چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2022

[Download]