مدیریت در دانشگاه اسلامی, دوره (10), شماره (2), سال (2021-12) , صفحات (399-414)

عنوان : ( تحلیل روند تغییر در سطح عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در کارراهۀ شغلی با استفاده از پژوهش طولی )

نویسندگان: زهرا حسینی , مصطفی کاظمی , وحید فکور , علیرضا پویا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: اثر تعاملی رتبة علمی اعضای هیئت علمی و سطح عملکرد پژوهشی آنان، محل مناقشات نظری و تعارض در نتایج پژوهشهای میدانی بوده است. استفاده از طرح پژوهش طولی میتواند با شفافسازی ارتباط علّى و معلولی متغیّرها، بخشی از این تعارضات را مرتفع کند. لذا هدف پژوهش حاضر، تحلیل روند تغییر در سطح عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در کارراهة شغلی با استفاده از پژوهش طولی بود. روش: بر خلاف سبک رایج در مطالعات این حوزه که تمرکز بر طرحهای پژوهش مقطعی است؛ مطالعة حاضر از طرح پژوهش طولی استفاده کرده و با اندازهگیری مکرر ضریب عملکرد پژوهشی یک نمونة ثابت 103 تایی از اعضای هیئت علمی در طول مسیر شغلی، اثر ارتقای رتبه بر عملکرد پژوهشی آنان را بررسی کرده است. یافتهها: آزمون آنالیز واریانس در گروههای وابسته، تفاوت عملکرد در مراتب مختلف علمی را برای اعضای هیئت علمی تأیید کرده است. نتیجهگیری: مرحلة دانشیاری برترین مرحله از حیث رشد انتشارات پژوهشی است و این رشد در مرحلة استادی کاهش یافته است.

کلمات کلیدی

, عملکرد پژوهشی, اعضای هیئت علمی, رتبة علمی, کارراهة شغلی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091833,
author = {حسینی, زهرا and کاظمی, مصطفی and فکور, وحید and پویا, علیرضا},
title = {تحلیل روند تغییر در سطح عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در کارراهۀ شغلی با استفاده از پژوهش طولی},
journal = {مدیریت در دانشگاه اسلامی},
year = {2021},
volume = {10},
number = {2},
month = {December},
issn = {2345-5713},
pages = {399--414},
numpages = {15},
keywords = {عملکرد پژوهشی، اعضای هیئت علمی، رتبة علمی، کارراهة شغلی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل روند تغییر در سطح عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در کارراهۀ شغلی با استفاده از پژوهش طولی
%A حسینی, زهرا
%A کاظمی, مصطفی
%A فکور, وحید
%A پویا, علیرضا
%J مدیریت در دانشگاه اسلامی
%@ 2345-5713
%D 2021

[Download]