ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه , 2022-11-09

عنوان : ( بررسی و ارزیابی طیف های طرح غیرالاستیک حاصل از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی و طیف های غیرالاستیک به دست آمده از طیف الاستیک انواع خاک ها )

نویسندگان: فاطمه یوسف پور , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به ورود رفتار سازه در محدوده غیرخطی در اثر تکان های شدید زلزله و اهمیت پاسخ حداکثر، تهیه طیف پاسخ غیرخطی برای بررسی اثرات رفتار غیرالاستیک سازه ضروری است. راه حل کلی برای ارزیابی رفتار غیرخطی سیستم های سازه ای، تحلیل دینامیکی غیرخطی است. اما از آنجا که در نظر گرفتن رفتار غیرالاستیک سازه و تولید طیف های غیرالاستیک بر اساس تحلیل های تاریخچه زمانی غیرخطی کاری بسیار دشوار و وقت گیر است؛ برای تولید طیف های غیرالاستیک برمبنای ساده سازی های صورت گرفته، از تقسیم مقادیر طیف پاسخ الاستیک سازه بر ضریب شکل پذیری استفاده می کنند. این ضریب نشان دهنده رفتار غیرالاستیک سازه بوده و به پارامترهای مختلفی بستگی دارد مشخصات خاک بستر ساختگاه یکی از مهم ترین پارامترهای تعیین کننده در تولید طیف های غیرالاستیک بوده و هم چنین با توجه به رفتار متفاوت سازه-ها در برابر زلزله های نزدیک گسل و دور از گسل در این پژوهش سعی شده است این موارد مد نظر قرار گیرد. برای این منظور ابتدا رکوردهای مناسب برای انواع خاک ها در دو حوزه نزدیک گسل و دور از گسل انتخاب شده، سپس طیف های غیرالاستیک حاصل از تحلیل های تاریخچه زمانی غیرخطی برای شکل پذیری ویژه و هم چنین طیف های غیرالاستیک به دست آمده از تبدیل طیف الاستیک برای شکل پذیری متوسط و ویژه با میرایی 5% به دست آمده و تبدیل به طیف های طرح میانگین به علاوه انحراف معیار می شوند. نتایج نشان می دهند چنان چه در طیف های غیرخطی تاریخچه زمانی، حاشیه اطمینان اعمال شود، تقریباً به طیف طرح سیستم ویژه نزدیک می شویم. مقدار این حاشیه اطمینان از نوع زلزله به نوع دیگر و از نوع خاک به نوع خاک دیگر متفاوت می باشد.

کلمات کلیدی

, تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی, طیف غیرالاستیک, ضریب شکل پذیری, نزدیک گسل, دور از گسل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1091884,
author = {یوسف پور, فاطمه and شریعتمدار, هاشم},
title = {بررسی و ارزیابی طیف های طرح غیرالاستیک حاصل از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی و طیف های غیرالاستیک به دست آمده از طیف الاستیک انواع خاک ها},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه},
year = {2022},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی، طیف غیرالاستیک، ضریب شکل پذیری، نزدیک گسل، دور از گسل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و ارزیابی طیف های طرح غیرالاستیک حاصل از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی و طیف های غیرالاستیک به دست آمده از طیف الاستیک انواع خاک ها
%A یوسف پور, فاطمه
%A شریعتمدار, هاشم
%J ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه
%D 2022

[Download]