ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه , 2022-11-09

عنوان : ( ارزیابی طیف های طرح غیرالاستیک به دست آمده از تحلیل های تاریخچه زمانی غیرخطی برای انواع مختلف خاک ها )

نویسندگان: فاطمه یوسف پور , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی سازه ها در برابر زلزله های شدید و هم چنین اهمیت و کاربرد پاسخ حداکثر، تهیه طیف طرح غیرخطی برای بررسی اثرات رفتار غیرالاستیک سازه ضروری است. با توجه به تحقیقات محققین در رابطه با تاثیرات بسیار مهم مشخصات خاک بستر ساختگاه روی دامنه، محتوای فرکانسی و مدت زمان زمین لرزه و هم چنین رفتار متفاوت سازه ها در برابر زلزله های نزدیک گسل و دور از گسل، بررسی اثرات خاک سایت های مختلف و فاصله تا کانون زلزله بر روی طیف های غیرارتجاعی از اهمیت فراوانی برخوردار است که در این مقاله به این موضوع پرداخته شده است. برای این منظور ابتدا رکوردهای مناسب برای انواع خاک ها طبق ویرایش چهارم استاندارد 2800 (I، II، III و IV) در دو حوزه نزدیک گسل و دور از گسل انتخاب و مقیاس می شوند. سپس طیف های غیرالاستیک حاصل از تحلیل های تاریخچه زمانی غیرخطی برای شکل پذیری ویژه در بازه پریودی 0094/0 تا 01532/4 ثانیه و میرایی 5% برای مجموعاً 28 رکورد زلزله حوزه نزدیک گسل و دور از گسل در تمام انواع خاک ها به دست می آید. این طیف ها تبدیل به طیف های طرح میانگین و میانگین به علاوه انحراف معیار شده و در نهایت به بررسی و ارزیابی این طیف ها پرداخته می شود.

کلمات کلیدی

, تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی, طیف غیرالاستیک, خاک ساختگاه, نزدیک گسل, دور از گسل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1091885,
author = {یوسف پور, فاطمه and شریعتمدار, هاشم},
title = {ارزیابی طیف های طرح غیرالاستیک به دست آمده از تحلیل های تاریخچه زمانی غیرخطی برای انواع مختلف خاک ها},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه},
year = {2022},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی، طیف غیرالاستیک، خاک ساختگاه، نزدیک گسل، دور از گسل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی طیف های طرح غیرالاستیک به دست آمده از تحلیل های تاریخچه زمانی غیرخطی برای انواع مختلف خاک ها
%A یوسف پور, فاطمه
%A شریعتمدار, هاشم
%J ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه
%D 2022

[Download]