مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار , 2023-01-25

عنوان : ( بررسی اثر نقش انتقال دانش در ارتباط بین تعهد موثر و بلوغ مدیریت دانش در سازمان نظام مهندسی )

نویسندگان: قاسم اسلامی , محمود مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مدیران در بیشتر سازمان ها به دنبال بهبود عملکرد سازمان های خود می باشند. اهمیت دانش و انتقال آن، عامل تعیین کننده موفقیت در سطوح مختلف فردی و سازمانی مطرح شده و ضروری است که سازمان ها بدانند که چه می دانند و چگونه دانسته‌‌های خود را به اشتراک می گذارند. به عبارت دیگر، امروزه اگر سازمان ها بخواهند جایگاه و مقام خود را حفظ کرده و به روشی عمل کنند که باعث بقاء، توسعه و موفقیتشان شود، واجب است که در عملکرد خود تجدید نظر کنند. همچنین افراد در همه سازمان ها چه صنعتی و چه بازرگانی یکی از عوامل مهم در پیشبرد اهداف سازمانی محسوب می‌شود، به همین منظور در مسیر رسیدن به افزایش کارایی و بهره‌وری هرچه بیشتر، باید تعهد سازمانی موثر در جهت افزایش کارایی کارمندان را شناخت و با طراحی برنامه هایی برای رشد و تعالی کارمندان برای بهبود سازمان قدم برداشت. با توجه به ضرورت بلوغ مدیریت دانش و پیامدهای آن در بهره روی و ارتقاء دانش فنی افراد، نقش میانجی انتقال دانش در جهت ارتقاء شرایط کنونی سازمان و در راه رسیدن به مکانیسمی مناسب و کارا جهت افزایش بهره وری و بهبود عملکرد سازمانی می باشد. براین اساس هدف این مطالعه بررسی تاثیر تعهد موثر بر بلوغ مدیریت دانش با توجه به نقش میانجی انتقال دانش بین کارکنان و اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان مشهد می باشد. بدین منظور ابتدا تعهد موثر، بلوغ مدیریت دانش و انتقال دانش و رابطه میان آنها تشریح شده است و در آخر مدل مفهومی ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, تعهد موثر, بلوغ مدیریت دانش, انتقال دانش, سازمان نظام مهندسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1091898,
author = {اسلامی, قاسم and مقدم, محمود},
title = {بررسی اثر نقش انتقال دانش در ارتباط بین تعهد موثر و بلوغ مدیریت دانش در سازمان نظام مهندسی},
booktitle = {مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار},
year = {2023},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تعهد موثر، بلوغ مدیریت دانش، انتقال دانش، سازمان نظام مهندسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر نقش انتقال دانش در ارتباط بین تعهد موثر و بلوغ مدیریت دانش در سازمان نظام مهندسی
%A اسلامی, قاسم
%A مقدم, محمود
%J مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
%D 2023

[Download]