دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد , 2022-12-20

عنوان : ( تاثیر تعهد محاسباتی و تعهد هنجاری بر بلوغ مدیریت دانش با توجه به نقش میانجی انتقال دانش )

نویسندگان: قاسم اسلامی , محمود مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، اهمیت دانش و انتقال آن، عامل تعیین کننده موفقیت در سطوح مختلف فردی و سازمانی مطرح شده و ضروری است که سازمان ها بدانند که چه می دانند و چگونه دانسته‌‌های خود را به اشتراک می گذارند. تعهد سازمانی نیز یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سال های گذشته مورد علاقه بسیاری ازمحققان رشته های رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصا روانشناسی اجتماعی بوده است. در دهه اخیر تحقیقات متعددی دراین زمینه و در ابعاد مختلف با آن انجام گرفته است که این تحقیقات در دو مقوله دسته بندی می شوند که گروه اول سعی در شناخت ماهیت خود تعهد داشته اند و گروه دوم به بررسی عوامل مرتبط با تعهد پرداخته اند. در این مقاله سعی شده به تعریف تعهد، انواع تعهد، دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی، عواملی ازجمله خصوصیات شخصی و ویژگی های شغلی که بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر گذاشته و تحقیقات صورت گرفته دراین مورد پرداخته شود. همچنین با توجه به ضرورت بلوغ مدیریت دانش و پیامدهای آن در بهره روی و ارتقاء دانش فنی افراد، نقش میانجی انتقال دانش در جهت ارتقاء شرایط کنونی سازمان و در راه رسیدن به مکانیسمی مناسب و کارا جهت افزایش بهره وری و بهبود عملکرد سازمانی می باشد. براین اساس، هدف این مطالعه بررسی تاثیر تعهد محاسباتی و هنجاری بر بلوغ مدیریت دانش با توجه به میانجیگری انتقال دانش می باشد. بدین منظور ابتدا تعهد محاسباتی، تعهد هنجاری، بلوغ مدیریت دانش و انتقال دانش و روابط میان آنها تشریح شده و در آخر مدل مفهومی تحقیق ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, تعهد محاسباتی, تعهد هنجاری, بلوغ مدیریت دانش, انتقال دانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1091899,
author = {اسلامی, قاسم and مقدم, محمود},
title = {تاثیر تعهد محاسباتی و تعهد هنجاری بر بلوغ مدیریت دانش با توجه به نقش میانجی انتقال دانش},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد},
year = {2022},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تعهد محاسباتی، تعهد هنجاری، بلوغ مدیریت دانش، انتقال دانش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تعهد محاسباتی و تعهد هنجاری بر بلوغ مدیریت دانش با توجه به نقش میانجی انتقال دانش
%A اسلامی, قاسم
%A مقدم, محمود
%J دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
%D 2022

[Download]