سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2022-05-10

عنوان : ( تأثیر میزان تسلیح خارجی بر عملکرد تیرهای بتن مسلح تقویت شده با مواد پایه سیمانی مسلح الیافی )

نویسندگان: احمدرضا رمضانی , محمدرضا اصفهانی , جواد سبزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر میزان تسلیح خارجی بر عملکرد تیرهای بتن مسلح تقویت شده با مواد پایه سیمانی مسلح الیافی ) FRCM ) میباشد. بدین منظور چهار تیر بتن مسلح به عرض 200 میلیمتر، ارتفاع 300 میلیمتر و طول 2200 میلیمتر ساخته شد. تیرهای ساخته شده شامل یک تیر بدون تقویت خارجی )تیر کنترل( و سه تیر تقویت شده با یک، دو و سه لایه FRCM میباشد. نمونههای ساخته شده پس از تقویت خارجی تحت آزمایش خمش چهار نقطهای قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان میدهد که تقویت با یک، دو و سه لایه FRCM منجر به افزایش ظرفیت باربری به ترتیب به میزان 8 ،% 22 % و 33 % و کاهش تغییر مکان وسط دهانه در لحظه باربری حداکثر به میزان 5 ،% 46 % و 54 % در مقایسه با تیر بدون تقویت خارجی میگردد. همچنین مود گسیختگی مشاهده شده در تیرهای تقویت شده با یک و دو لایه FRCM به صورت پارگی شبکه FRCM و مود گسیختگی مشاهده شده در تیر تقویت شده با سه لایه FRCM به صورت جداشدگی شبکه FRCM به همراه پوشش بتن روی میلگردهای کششی از وجه کششی تیر )قلوهکن شدن بتن( میباشد.

کلمات کلیدی

, تیر, بتن مسلح, تقویت, FRCM , قلوه کن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1091908,
author = {رمضانی, احمدرضا and اصفهانی, محمدرضا and سبزی, جواد},
title = {تأثیر میزان تسلیح خارجی بر عملکرد تیرهای بتن مسلح تقویت شده با مواد پایه سیمانی مسلح الیافی},
booktitle = {سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2022},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تیر، بتن مسلح، تقویت، FRCM ، قلوه کن.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر میزان تسلیح خارجی بر عملکرد تیرهای بتن مسلح تقویت شده با مواد پایه سیمانی مسلح الیافی
%A رمضانی, احمدرضا
%A اصفهانی, محمدرضا
%A سبزی, جواد
%J سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2022

[Download]