کنفرانس ملی عمران مهماری و مدیریت شهری , 2022-11-16

عنوان : ( آسیب شناسی شرح خدمات طرح هادی روستایی )

نویسندگان: بهاره تاج گلی , مریم قاسمی , حمید شایان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مناطق روستایی به عنوان مهمترین رکن نظام سکونت و فعالیت، نقش اساسی در توسعه ی ملی ایفا می کنند و عدم توجه به فضاهای روستایی، از مشکلات اساسی در دستیابی به توسعه است. امروزه طرح هادی روستایی مهمترین ابزار مدیریت توسعه روستایی در ایران است. این طرح‌ها از جمله طرح‌های عمران روستایی است که می‌تواند نقش بنیادی و زیربنایی در توسعه همه جانبه مناطق روستایی داشته باشد. طرح هادی، اگرچه زمینه ساز نظمی مکانیکی (از جمله جلوگیری نسبی از ساخت و سازهای غیرقانونی و کنترل زمین خواری، تعریف نیاز و تأمین کاربریها و خدمات عمومی و نظم و نسق بخشی به گسترش فیزیکی) در روستا شده ولی پیامدهای منفی را نیز برای روستا و روستاییان به دنبال داشته است. بر این مبناست که تلاش می شود با نقد و آسیب شناسی طرح های هادی، از اتلاف وقت و هدر رفت هزینه های گزاف جلوگیری کرد. از آنجا که شرح خدمات طرح هادی پایه و بنیان تدوین و تهیه طرح هادی می باشد لذا هدف این مطالعه شناسایی آسیب هایی است که به شرح خدمات طرح هادی وارد می گردد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و جامعه آماری پژوهش، با استفاده از روش گلوله برفی 30 نفر از مشاوران طرح هادی روستایی در شهرستان مشهد می باشند. تحلیل داده های پرسشنامه به کمک نرم افزار SPSS انجام شده است. در این پژوهش 13 آسیب اصلی که به شرح خدمات طرح هادی وارد می گردد شناسایی شد و توسط مشاوران طرح هادی، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج آزمون T تک نمونه ای نشان داد که «توجه شرح خدمات به ارتقای کیفیت کالبدی- فیزیکی و بی توجهی به سایر وجوه توسعه روستایی» با میانگین 4.2 از مهمترین آسیب های وارد شده به شرح خدمات طرح هادی می باشد. نتایج این مطالعه می تواند به کارشناسان بنیاد مسکن که در تدوین شرح خدمات طرح هادی نقشی موثر دارند، این امکان را بدهد که با رفع آسیب های در شرح خدمات، از بروز بسیاری از آسیب های ثانویه که در مراحل بعدی طرح هادی اتفاق می افتد جلوگیری کنند.

کلمات کلیدی

, طرح هادی روستایی, شرح خدمات, آسیب شناسی, شهرستان مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1091912,
author = {تاج گلی, بهاره and قاسمی, مریم and شایان, حمید},
title = {آسیب شناسی شرح خدمات طرح هادی روستایی},
booktitle = {کنفرانس ملی عمران مهماری و مدیریت شهری},
year = {2022},
location = {دزفول, ايران},
keywords = {طرح هادی روستایی، شرح خدمات، آسیب شناسی، شهرستان مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آسیب شناسی شرح خدمات طرح هادی روستایی
%A تاج گلی, بهاره
%A قاسمی, مریم
%A شایان, حمید
%J کنفرانس ملی عمران مهماری و مدیریت شهری
%D 2022

[Download]