سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2022-05-10

عنوان : ( تأثیر روش های تقویت با FRP و FRCM بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح )

نویسندگان: جواد سبزی , محمدرضا اصفهانی , احمدرضا رمضانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش یک مطالعهی آزمایشگاهی بر روی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با پلیمرهای مسلح الیافی ) FRP ( و مواد پایه سیمانی مسلح الیافی ( FRCM ( میباشد. بدین منظور چهار تیر بتن مسلح به عرض 250 میلیمتر، ارتفاع 300 میلیمتر و طول 2200 میلیمتر ساخته شد. تیرهای ساخته شده شامل دو تیر تقویت شده با FRP و دو تیر تقویت شده با FRCM میباشد. پس از تقویت با FRP و FRCM ، تیرها تحت آزمایش خمش چهار نقطهای قرار گرفتند. هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه تیرهای تقویت شده با FRP و FRCM در صورت یکسان بودن مقدار تسلیح خارجی میباشد. همچنین تأثیر مقدار میلگرد خمشی بر عملکرد تیرهای بتن مسلح تقویت شده با FRP و FRCM نیز مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان میدهد که در مقاطع با فولاد کم و زیاد، تقویت با FRCM منجر به افزایش ظرفیت باربری به ترتیب به میزان 6 % و 12 % در مقایسه با تقویت FRP میگردد.

کلمات کلیدی

, تیر, بتن مسلح, تقویت, پلیمرهای مسلح الیافی, مواد پایه سیمانی مسلح الیافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1091924,
author = {سبزی, جواد and اصفهانی, محمدرضا and رمضانی, احمدرضا},
title = {تأثیر روش های تقویت با FRP و FRCM بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح},
booktitle = {سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2022},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تیر، بتن مسلح، تقویت، پلیمرهای مسلح الیافی، مواد پایه سیمانی مسلح الیافی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر روش های تقویت با FRP و FRCM بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح
%A سبزی, جواد
%A اصفهانی, محمدرضا
%A رمضانی, احمدرضا
%J سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2022

[Download]