پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی, دوره (14), شماره (43), سال (2022-10) , صفحات (164-179)

عنوان : ( شناسائی منابع ژنتیکی مقاومت به بیماری بذرزاد لکه قهوه ای نواری جو )

نویسندگان: مهدی سهرابی , سعید ملک زاده شفارودی , رضا اقنوم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مبسوط از بیماری های مهم بذرزاد جو در ایران می باشد که در چند سال اخیر Pyneophera graminea مقدمه و هدف: بیماری لکه قهوه ای نواری با عامل قارچی در مناطق مهم تولید جو به ویژه استان خراسان رضوی گسترش یافته است. این بیماری باعث تشکیل نوارهای طولی قهوه ای رنگ نکروزه شده بر روی برگ می گردد و گیاهان آلوده قادر به تشکیل سنبله نیستند و یا سنبله ها عقیم بوده و بذور بدست آمده پوک و چروکیده هستند. هدف از این مطالعه، ارزیابی مقاومت ارقام تجاری داخلی ) 24 رقم(، ژنوتیپ های امیدبخش کاندیدای معرفی ) 24 ژنوتیپ( و تعدادی از منابع ژنتیکی خارجی ) 44 رقم( معرفی شده در منابع معتبر علمی نسبت به بیماری لکه قهوه ای نواری است. مواد و روشها: در این تحقیق مقاومت 24 رقم تجاری و 24 لاین امید بخش به همراه 44 رقم منابع مقاومت خارجی را نسبت به بیماری لکه قهوه ای نواری به همراه شش صفت مورفولوژیکی شامل تعداد روز تا گلدهی، ارتفاع گیاه، تعداد بذر در سنبله، وزن هزار دانه، تعداد ردیف در سنبله و تعداد روز تا 1417 ( در ایستگاه - 1416 و 19 - رسیدگی در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مرحله گیاه کامل طی دو سال زراعی ) 17 تحقیقات طرق )مشهد( مورد بررسی قرار گرفت. آلودگی گیاهان به صورت طبیعی صورت گرفت. مقاومت ژنوتیپ ها به روش دلوگو براساس میزان درصد محاسبه گردید. SPSS گیاهان آلوده ارزیابی شد و همچنین اجزای واریانس، وراثت پذیری عمومی، ضرایب تغییرات ژنتیکی و فنوتیپی نتایج: نتایج تجزیه واریانس مرکب دو سال مطالعه، تنوع قابل توجهی را در بین ژنوتیپ ها از نظر تمام صفات نشان داد. بالاترین ضریب تنوع ژنتیکی برای صفات تعداد ردیف در سنبله و تعداد بذر در سنبله و پایین ترین ضریب ژنتیکی در تعداد روز تا گلدهی مشاهده گردید. برای اکثر صفات وراثت پذیری عمومی 53 درصد و در / بالای 14 درصد برآورد گردید. بین اکثر صفات همبستگی مثبت مشاهده گردید. میزان درصد آلودگی به بیماری در سال اول بین صفر تا 5 63 درصد متغیر بود. در سال دوم میزان آلودگی بیشتر بوده به طوری که گیاه بدون آلودگی اصلا مشاهده نشد و میزان درصد آلودگی / سال دوم بین یک تا 5 1 درصد متغیر بود. همچنین به طور میاینگین در دو سال 22 ژنوتیپ کاملا مقاوم، چهار ژنوتیپ مقاوم، 14 ژنوتیپ نیمه مقاوم و هشت ژنوتیپ - 63/ از 5 حساس مشاهده گردید نتیجه گیری: به طور کلی ژنوتیپ های دو ردیفه نسبت به ژنوتیپ های شش ردیفه از سطح مقاومت بالاتری نسبت به بیماری لکه قهوه ای نواری برخوردار بودند. همچنین، تعدادی از ارقام تجاری از جمله والفجر، دشت، بهمن، به رخ و نیک نسبت به این بیماری مقاوم یا نیمه مقاوم بوده اند.

کلمات کلیدی

, ارقام تجاری, بیماری لکه قهوه ای نواری جو, لاین امیدبخش, وقوع بیماری, Pyneophera graminea
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091930,
author = {سهرابی, مهدی and ملک زاده شفارودی, سعید and رضا اقنوم},
title = {شناسائی منابع ژنتیکی مقاومت به بیماری بذرزاد لکه قهوه ای نواری جو},
journal = {پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی},
year = {2022},
volume = {14},
number = {43},
month = {October},
issn = {2228-6128},
pages = {164--179},
numpages = {15},
keywords = {ارقام تجاری، بیماری لکه قهوه ای نواری جو، لاین امیدبخش، وقوع بیماری، Pyneophera graminea},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسائی منابع ژنتیکی مقاومت به بیماری بذرزاد لکه قهوه ای نواری جو
%A سهرابی, مهدی
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A رضا اقنوم
%J پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
%@ 2228-6128
%D 2022

[Download]