مهندسی متالورژی و مواد, دوره (33), شماره (2), سال (2022-9) , صفحات (135-146)

عنوان : ( تأثیر حضور کربن بلک بر استحکام اتصال آلومینیوم/پلی‌اتیلن در فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای )

نویسندگان: تکتم کیان افشار , سمانه صاحبیان سقی , محسن حدادسبزوار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با پیدایش صنایع و رشد آن ها اتصال قطعات مختلف به یکدیگ ر به عنوان یک نیاز مهم مطرح شده است. به دلیل پیچیدگی روش های اتصال متداول، تمایل زیادی به پژوهش و تو سعه ی روش های ات صال جدید در سال های اخیر به وجود آمده ا ست . از این رو این پژوهش با هدف برر سی ا ستحکا م ات صال آلومینیوم آلیاژی 5083 به یک کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با ذرات کربن بل ک انجام شده است. در این مطالعه اتصال به وسیله ی جوشکاری اصطکاکی اغتشااااشااای نقطه ای به وجود آمده فرور و پارامترهای جوشاااکاری از جمله سااارعت برخش ابزار، نرو فروروی ابزار و عم وی ابزار به ترتیبrpm 2500 ، mm/min 40وmm 2/3 درنظر گرفته شد ه ا ست . همچنین به منظور ساخت ورقه های کامپوزیتی، پس از اختلاط پودر پلی اتیلن سنگین و فاز تق ویت کننده کربن بلک با ا ستفاده از آ سیاب گلوله ای و با سرعتrpm 300 ، از د ستگاه پرس گرم در دمای 190 و تحت ف شار 45 تن ا ستفاده گردید. در پژوهش پ یش رو تأثیر دو متغیر مدت زمان ماندگاری ابزار در قطعه کار و در صد وزنی ذرات ر سانای فاز تقویت کننده ی زمینه ی پلی اتیلن بر ا ستحکام جوش برر س ی شد . مقادیر در نظر گرفته شااده برای متغیر مدت زمان ماندگاری 15،10،5 و20 ثانیه و برای متغیر فاز تقویت کننده 5/2و5 درصااد وزنی کربن بلک می باشااند. خواص مکانیکی نیز شامل ا ستحکام ک شش بر شی در محل ات صال ( ا ستحکام نقطه ی جوش ) با انجام ت ست ک شش بر شی بر روی نمونه ها با سرعتmm/min 2 به د ست آمد.نتایج حا صل ن شان می دهد که با افزایش مدت زمان ماندگاری ، برای پلی اتیلن خالص در زمان ماندگاری 15 ثانیه و برای نمونه های کامپوزیت ی زمینه پلی اتیلن تقویت شده با کربن بلک در بازه زمانی 10 ثانیه، اتصال مطلوب ایجاد شد و ب ا افزایش زمان ماندگاری تا 20 ثانیه به دلیل افزایش بیش از حد مذاب پلی اتیلن و آزاد شدن تنش های پسماند در طی فرایند انجماد، روند نزولی استحکام اتصال مشاهده شد

کلمات کلیدی

, جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطهای, پلیاتیلن با دانسیتهی بالا, کربن بلک, استحکام کششیبرشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091951,
author = {کیان افشار, تکتم and صاحبیان سقی, سمانه and حدادسبزوار, محسن},
title = {تأثیر حضور کربن بلک بر استحکام اتصال آلومینیوم/پلی‌اتیلن در فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای},
journal = {مهندسی متالورژی و مواد},
year = {2022},
volume = {33},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7462},
pages = {135--146},
numpages = {11},
keywords = {جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطهای، پلیاتیلن با دانسیتهی بالا، کربن بلک،استحکام کششیبرشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر حضور کربن بلک بر استحکام اتصال آلومینیوم/پلی‌اتیلن در فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای
%A کیان افشار, تکتم
%A صاحبیان سقی, سمانه
%A حدادسبزوار, محسن
%J مهندسی متالورژی و مواد
%@ 2008-7462
%D 2022

[Download]