پژوهشهای نوین روانشناختی, دوره (17), شماره (66), سال (2022-7) , صفحات (189-197)

عنوان : ( بررسی اثربخشی آموزش مثبت‌نگری مبتنی بر خیرباوری بر رضایت از زندگی و امیدواری زنان نابارور )

نویسندگان: سمانه شاهی صنوبری , مجید معینی زاده , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اعظم نوفرستی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مثبتنگر مبتنی بر خیرباوری بر رضایت از زندگی و امیدواری زنان نابارور انجام شد. این پژوهش از نوع شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان نابارور مراجعه کننده در سال 13۹۸به کلینکهای ناباروری شهر مشهد بود که از این تعداد، 30نفر از زنان ناباروری که به این مراکز مراجعه کرده بودند به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش در این تحقیق شامل مقیاس رضایت از زندگی و پرسشنامه امیدواری اشنایدر بود. همچنین آموزش مثبتنگری مبتنی بر خیرباوری در هشت جلسه صرفا برای گروه آزمایش اجرا گردید. پرسشنامهها قبل و بعد از آموزش در هر دو گروه تکمیل گردید. به منظور بررسی میزان ماندگاری آموزش ارائه شده، یک ماه پس از آموزش، از هر دو گروه، مجدداً آزمون به عمل آمد. نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر حاکی از آن بود که رضایت از زندگی و امیدواری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل از افزایش معناداری برخوردار است( ،)p>0/01و این نتایج تا یک ماه پس از مداخله نیز تداوم داشته است. بنابراین بنظر میرسد آموزش مثبتنگری مبتنی بر خیرباوری یک روش مؤثر در افزایش رضایت از زندگی و امیدواری زنان نابارور است

کلمات کلیدی

مثبتنگری؛ خیرباوری؛ رضایت از زندگی؛ امیدواری؛ ناباروری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091990,
author = {شاهی صنوبری, سمانه and معینی زاده, مجید and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and نوفرستی, اعظم},
title = {بررسی اثربخشی آموزش مثبت‌نگری مبتنی بر خیرباوری بر رضایت از زندگی و امیدواری زنان نابارور},
journal = {پژوهشهای نوین روانشناختی},
year = {2022},
volume = {17},
number = {66},
month = {July},
issn = {2322-3340},
pages = {189--197},
numpages = {8},
keywords = {مثبتنگری؛ خیرباوری؛ رضایت از زندگی؛ امیدواری؛ ناباروری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثربخشی آموزش مثبت‌نگری مبتنی بر خیرباوری بر رضایت از زندگی و امیدواری زنان نابارور
%A شاهی صنوبری, سمانه
%A معینی زاده, مجید
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A نوفرستی, اعظم
%J پژوهشهای نوین روانشناختی
%@ 2322-3340
%D 2022

[Download]