پژوهشنامه تاریخ تشیع, دوره (4), شماره (2), سال (2023-4) , صفحات (1-26)

عنوان : ( بررسی و نقد تطبیقی روایت های ابن سعد در الطبقات الکبری با سایر منابع متقدم )

نویسندگان: مصطفی گوهری فخرآباد , مجتبی سلطانی احمدی , سارا خاتمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تصویر حضرت زهرا (س) در کتاب الطبقات الکبری مطابق تصویر محدثان سنی است.

کلمات کلیدی

الطبقات الکبری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092023,
author = {گوهری فخرآباد, مصطفی and مجتبی سلطانی احمدی and سارا خاتمی},
title = {بررسی و نقد تطبیقی روایت های ابن سعد در الطبقات الکبری با سایر منابع متقدم},
journal = {پژوهشنامه تاریخ تشیع},
year = {2023},
volume = {4},
number = {2},
month = {April},
issn = {2588-4468},
pages = {1--26},
numpages = {25},
keywords = {الطبقات الکبری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و نقد تطبیقی روایت های ابن سعد در الطبقات الکبری با سایر منابع متقدم
%A گوهری فخرآباد, مصطفی
%A مجتبی سلطانی احمدی
%A سارا خاتمی
%J پژوهشنامه تاریخ تشیع
%@ 2588-4468
%D 2023

[Download]