چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی , 2021-09-22

عنوان : ( مطالعه تأثیر وجین و نوع کشت مخلوط گوجه‌فرنگی و نعناء فلفلی بر تنوع زیستی علف‌های هرز در یک نظام کشاورزی اکولوژیک )

نویسندگان: رقیه قنبری ترکمانی , قربانعلی اسدی , علی قنبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشت مخلوط یکی از راهکارهای افزایش تنوع زیستی و کنترل علف‌های هرز می‌باشد. به منظور ارزیابی تنوع علف‌های هرز در کشت مخلوط ردیفی گوجه‌فرنگی و نعناء فلفلی آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی، با سه تکرار در دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارها شامل کشت‌های مخلوط با نسبت‌: 25% گوجه‌فرنگی+ 75% نعناء فلفلی، %50 گوجه فرنگی+ 50% نعناء فلفلی، %25 گوجه فرنگی + 100% نعناء فلفلی، %50 گوجه فرنگی + 100% درصد نعناء فلفلی، خالص گوجه‌فرنگی و خالص نعناء فلفلی و کنترل علف‌های هرز در دو سطح وجین و عدم وجین علف‌های هرز بود. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین مقدار شاخص‌های تنوع سیمپسون، مارگالف و یکنواختی در کشت خالص گوجه‌فرنگی در شرایط عدم وجین علف‌های هرز و کمترین مقدار این شاخص‌ها در الگوی کشت مخلوط 25 درصد گوجه‌فرنگی + 75 درصد نعناء فلفلی مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, کنترل اکولوژیک, گیاه دارویی, شاخص تنوع سیمپسون, شاخص تنوع مارگالف, شاخص یکنواختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1092044,
author = {قنبری ترکمانی, رقیه and اسدی, قربانعلی and قنبری, علی},
title = {مطالعه تأثیر وجین و نوع کشت مخلوط گوجه‌فرنگی و نعناء فلفلی بر تنوع زیستی علف‌های هرز در یک نظام کشاورزی اکولوژیک},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کنترل اکولوژیک، گیاه دارویی، شاخص تنوع سیمپسون، شاخص تنوع مارگالف، شاخص یکنواختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تأثیر وجین و نوع کشت مخلوط گوجه‌فرنگی و نعناء فلفلی بر تنوع زیستی علف‌های هرز در یک نظام کشاورزی اکولوژیک
%A قنبری ترکمانی, رقیه
%A اسدی, قربانعلی
%A قنبری, علی
%J چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
%D 2021

[Download]