چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی , 2021-09-22

عنوان : ( بررسی تأثیر کشت مخلوط گوجه‌فرنگی و نعناء فلفلی بر تنوع زیستی علف‌های هرز در شرایط کنترل و عدم کنترل علف‌های هرز )

نویسندگان: رقیه قنبری ترکمانی , قربانعلی اسدی , علی قنبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی شاخص تنوع شانون علف‌های هرز در کشت مخلوط ردیفی گوجه‌فرنگی و نعناء فلفلی آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی، با سه تکرار در دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 98- 1397 اجرا شد. عامل اصلی، الگوی کاشت با نسبت‌: 25% گوجه‌فرنگی+ 75% نعناء فلفلی، %50 گوجه فرنگی+ 50% نعناء فلفلی، %25 گوجه فرنگی + 100% نعناء فلفلی، %50 گوجه فرنگی + 100% درصد نعناء فلفلی، خالص گوجه‌فرنگی و خالص نعناء فلفلی و وجین علف‌های هرز به عنوان عامل فرعی در دو سطح وجین و عدم وجین علف‌های هرز بود. نتایج نشان داد که وزن خشک علف‌های هرز تحت تأثیر الگوهای کشت قرار گرفتند. بیشترین مقدار وزن خشک علف‌های هرز در تیمار کشت خالص نعناء فلفلی مشاهده شد. بیشترین مقدار شاخص تنوع شانون در تیمار کشت خالص گوجه‌فرنگی و کمترین مقدار این شاخص در تیمار 25 درصد گوجه‌فرنگی + 75 درصد نعناء فلفلی مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, گیاه دارویی, سری‌های افزایشی, شاخص تنوع شانون, وزن خشک علف‌های هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1092045,
author = {قنبری ترکمانی, رقیه and اسدی, قربانعلی and قنبری, علی},
title = {بررسی تأثیر کشت مخلوط گوجه‌فرنگی و نعناء فلفلی بر تنوع زیستی علف‌های هرز در شرایط کنترل و عدم کنترل علف‌های هرز},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گیاه دارویی، سری‌های افزایشی، شاخص تنوع شانون، وزن خشک علف‌های هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر کشت مخلوط گوجه‌فرنگی و نعناء فلفلی بر تنوع زیستی علف‌های هرز در شرایط کنترل و عدم کنترل علف‌های هرز
%A قنبری ترکمانی, رقیه
%A اسدی, قربانعلی
%A قنبری, علی
%J چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
%D 2021

[Download]