هفتمین کنفرانس ملی پیشرفت‌های ابررسانایی و مغناطیس , 2022-07-06

عنوان : ( سنتز نانو کامپوزیت مغناطیسی Ni0.5Zn0.5Fe2O4/BaFe12O19به روش سل-ژل احتراقی و مطالعه ساز و کار تبادل فنر )

نویسندگان: رافع طعمه احمد المنصوری , هادی عربی , شعبان رضا قربانی , هدی بکاولی , مجتبی کمیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش نانوکامپوزیت مغناطیسی Ni0.5Zn0.5Fe2O4/BaFe12O19 متشکل از دو فریت سخت/ نرم به روش سل ژل احتراقی سنتز و خاصیت تبادل فنر برای آن بررسی شد. آنالیز XRD حضور همزمان دو فاز فریت سخت و نرم را نشان می دهد. با افزایش دمای تکلیس تا 900 °Cاندازه کریستالها افزایش و بعد از آن کاهش مییابد. تصاویر SEM ذرات هگزافریت باریم را به صورت شش ضلعی های بزرگ و ذرات فریت نیکل-روی را کروی و با ابعاد کوچک تر نشان می دهد.شکل کمر زنبوری در حلقههای پسماند در آنالیز VSM گویای خاصیت تبادل فنر در نمونه است. با افزایش دمای تکلیس از 800 °Cتا 1100 °C ابتدا شاهد افزایش مساحت حلقه و سپس کاهش آن هستیم. بیشترین محصول انرژی (BH)max برای کامپوزیت در دمای 900 °C بدست آمد

کلمات کلیدی

, نانوکامپوزیت مغناطیسی; فریت سخت و نرم; سل-ژل, اسپینل; هگزاگونال; تبادل فنر; حلقه هیسترزیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1092064,
author = {المنصوری, رافع طعمه احمد and عربی, هادی and قربانی, شعبان رضا and بکاولی, هدی and کمیلی, مجتبی},
title = {سنتز نانو کامپوزیت مغناطیسی Ni0.5Zn0.5Fe2O4/BaFe12O19به روش سل-ژل احتراقی و مطالعه ساز و کار تبادل فنر},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی پیشرفت‌های ابررسانایی و مغناطیس},
year = {2022},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {نانوکامپوزیت مغناطیسی; فریت سخت و نرم; سل-ژل، اسپینل; هگزاگونال; تبادل فنر; حلقه هیسترزیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز نانو کامپوزیت مغناطیسی Ni0.5Zn0.5Fe2O4/BaFe12O19به روش سل-ژل احتراقی و مطالعه ساز و کار تبادل فنر
%A المنصوری, رافع طعمه احمد
%A عربی, هادی
%A قربانی, شعبان رضا
%A بکاولی, هدی
%A کمیلی, مجتبی
%J هفتمین کنفرانس ملی پیشرفت‌های ابررسانایی و مغناطیس
%D 2022

[Download]