برنامه‌ ریزی و بودجه, دوره (27), شماره (1), سال (2022-6) , صفحات (155-176)

عنوان : ( بررسی تاثیر تراکم صنعتی بر تراکم آلودگی: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی )

نویسندگان: سکینه اسلامی گیسکی , مصطفی سلیمی فر , احمد سیفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه صنعت از یک طرف به افزایش رشد اقتصادی منجر می شود و از طرف دیگر به دلیل ضرایب آلایندگی بالاتر باعث کاهش کیفیت محیط زیست می شود پس ایجاد ساختاری بهینه از صنعت برای کاهش اثرات جانبی منفی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس این، پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری کشورهای منتخب منا برای دوره زمانی 2017-2010 و کاربست رهیافت اقتصادسنجی فضایی به بررسی اثر تراکم صنعتی بر تراکم آلودگی با شاخص آنتروپی می پردازد. نتایج حاصل نشان می دهد که نوعی اثرات فضایی انتشار آلاینده ها در میان کشورهای مورد بررسی وجود دارد. همچنین، تراکم صنعت به دلیل امکان بهره برداری از مزایای سرریز دانش و فناوری، و تطابق بین مهارت با مشاغل،باعث کاهش تراکم آلاینده ها می شود، علاوه بر این شدت مصرف انرژی باعث تراکم آلودگی می شود. منحنی کوزنتس نیز در رابطه بین تولید ناخالص داخلی و تراکم آلودگی مبنی بر رابطه غیرخطی بین دو متغیر تایید شده است. در نهایت، باز بودن اقتصاد در کشورهای همجوار به واسطه اثرات سرریز فضایی به کاهش تراکم آلودگی منجر می شود.

کلمات کلیدی

, تراکم آلودگی, تراکم صنعتی, آنتروپی بهبودیافته, رهیافت اقتصادسنجی فضایی, کشورهای منا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092087,
author = {اسلامی گیسکی, سکینه and سلیمی فر, مصطفی and سیفی, احمد},
title = {بررسی تاثیر تراکم صنعتی بر تراکم آلودگی: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی},
journal = {برنامه‌ ریزی و بودجه},
year = {2022},
volume = {27},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-9092},
pages = {155--176},
numpages = {21},
keywords = {تراکم آلودگی، تراکم صنعتی، آنتروپی بهبودیافته، رهیافت اقتصادسنجی فضایی، کشورهای منا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر تراکم صنعتی بر تراکم آلودگی: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی
%A اسلامی گیسکی, سکینه
%A سلیمی فر, مصطفی
%A سیفی, احمد
%J برنامه‌ ریزی و بودجه
%@ 2251-9092
%D 2022

[Download]