پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (87), شماره (2), سال (2022-9) , صفحات (35-54)

عنوان : ( زیست چینه نگاری روزن داران کف زی بزرگ از بخش پایینی سازند شهبازان: بازنگری سن توالی کربناتۀ موردمطالعه از برش تنگ لیلم )تاقدیس چناره، حوضۀ لرستان( )

نویسندگان: علیرضا محمدآبادی , محمد وحیدی نیا , میثم شفیعی اردستانی , فاطمه ذبیحی زوارم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعۀ بخش پایینی از توالی های کربناتۀ سازند شهبازان، واقع در تاقددی چنداره وضو دۀ رسدوبی زاگدرو، غندوب ردرب ایدران ، بر اساو روزن داران کف زی بزرگ مورد بررسی قرار گرفت. از این تدوالی 3 گونده آلووولیندا شدام Alveolina fornasinii (Checchia-Rispoli), A. schwageri (Checchia-Rispoli), A. distefanoi (Checchia-Rispoli), A. cremaea (Checchia-Rispoli), A. decastroi (Scotto Di Carlo) به همراه گونه هایی از روتالیددها مانندد Gyroidinella cf. magna (Le Calvez), Lockhartia hunti (Ovey), Cuvillierina vallensis (Ruiz De Gaona) Granorotalia sp. بدرای نخسدتین بدار از سدازند شهبازان توصیف و شناسایی شد. این مجموعه از روزن داران بزرگ بر طبق زون های کف زی کم عمق و Shallow Benthic Zones ، معرف سن ایپرسین پسین و SBZ10-SBZ11 است. به این ترتیب برای اولدین بدار مطالعداد دقیدق بدر اسداو ایدن گدروه از روزن داران کدف زی، نشان دهندۀ سن ذکرشده برای توالی های بخش پایینی سازند شهبازان در برش تنگ لیلم است؛ به طوری که شناسدایی گونده هدای آلووولیندا بده - همراه برخی از روتالیدها از توالی مورد مطالعه وایپرسین پسین سازند شهبازان بیانگر زمان شروع رسوب گذاری این تشکیلاد در واضددهایی زمانی قدیمی تر است.

کلمات کلیدی

, حوضه رسوبی زاگرس, سازند شهبازان, آلووولینا, روتالیدها, ایپرسین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092126,
author = {محمدآبادی, علیرضا and وحیدی نیا, محمد and شفیعی اردستانی, میثم and ذبیحی زوارم, فاطمه},
title = {زیست چینه نگاری روزن داران کف زی بزرگ از بخش پایینی سازند شهبازان: بازنگری سن توالی کربناتۀ موردمطالعه از برش تنگ لیلم )تاقدیس چناره، حوضۀ لرستان(},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2022},
volume = {87},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-8788},
pages = {35--54},
numpages = {19},
keywords = {حوضه رسوبی زاگرس، سازند شهبازان، آلووولینا، روتالیدها، ایپرسین.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری روزن داران کف زی بزرگ از بخش پایینی سازند شهبازان: بازنگری سن توالی کربناتۀ موردمطالعه از برش تنگ لیلم )تاقدیس چناره، حوضۀ لرستان(
%A محمدآبادی, علیرضا
%A وحیدی نیا, محمد
%A شفیعی اردستانی, میثم
%A ذبیحی زوارم, فاطمه
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2022

[Download]