آینده پژوهی مدیریت, دوره (32), شماره (126), سال (2021-11) , صفحات (1-15)

عنوان : ( بررسی تثیر دانش استراتژیک و قدرت ساختاری مدیران ارشد‌ اطلاعات بر عملکرد سازمان-های دولتی با نقش میانجی همگون‌سازی سیستم‌ها )

نویسندگان: یاسمن نوروزی نیک , محمد مهرآیین , فریبرز رحیم نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه اطلاعات و فناوری اطلاعات در همه جا حضوری چشمگیر با اثرات مهم بر عملکرد سازمان‌ها دارد و باید فردی در هیئت‌ مدیره سازمان‌ها، مسئولیت فناوری اطلاعات را بر عهده داشته باشد. رهبران فناوری اطلاعات از جمله مهم‌ترین منابع انسانی در سازمان، مسئولیت استفاده از تمام پتانسیل‌ها و قابلیت‌های فناوری اطلاعات را بر عهده دارند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دانش ‌مدیران ارشد اطلاعات در دو حوزه فناوری اطلاعات و کسب و کار و همچنین قدرت ساختاری آنها از طریق متغیر میانجی همگون‌سازی سیستم‌های سازمان بر عملکرد سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل سازمان‌های دولتی استان خراسان رضوی است که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه‌ای مشتمل بر 58 سازمان به روش تصادفی ساده انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری صورت گرفت. یافته‌های پژوهش تأثیر دانش استراتژیک در دو حوزه فناوری اطلاعات و کسب و کار و قدرت ساختاری مدیران ارشد اطلاعات را بر عملکرد سازمانی‌ تأیید می‌کند. همچنین نتایج بیانگر نقش میانجی‌گری همگون‌سازی سیستم‌های سازمانی در رابطه بین دانش استراتژیک و قدرت ساختاری مدیران ارشد اطلاعات با عملکرد‌ سازمانی می‌باشد.

کلمات کلیدی

دانش استراتژیک فناوری اطلاعات دانش استراتژیک کسب و کار عملکرد سازمانی قدرت ساختاری همگون‌سازی سیستم‌های سازمانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092140,
author = {نوروزی نیک, یاسمن and مهرآیین, محمد and رحیم نیا , فریبرز},
title = {بررسی تثیر دانش استراتژیک و قدرت ساختاری مدیران ارشد‌ اطلاعات بر عملکرد سازمان-های دولتی با نقش میانجی همگون‌سازی سیستم‌ها},
journal = {آینده پژوهی مدیریت},
year = {2021},
volume = {32},
number = {126},
month = {November},
issn = {1605-2749},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {دانش استراتژیک فناوری اطلاعات دانش استراتژیک کسب و کار عملکرد سازمانی قدرت ساختاری همگون‌سازی سیستم‌های سازمانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تثیر دانش استراتژیک و قدرت ساختاری مدیران ارشد‌ اطلاعات بر عملکرد سازمان-های دولتی با نقش میانجی همگون‌سازی سیستم‌ها
%A نوروزی نیک, یاسمن
%A مهرآیین, محمد
%A رحیم نیا , فریبرز
%J آینده پژوهی مدیریت
%@ 1605-2749
%D 2021

[Download]