اخلاق در علوم و فناوری, دوره (17), شماره (3), سال (2022-10) , صفحات (52-57)

عنوان : ( بازنماییِ مولفه هایِ اخلاقی در راهبردهایِ شناختیِ بازآفرینیِ تعادل کار-زندگ ی )

نویسندگان: سیدمجتبی هاشمیان , فریبرز رحیم نیا , مجتبی پورسلیمی , محمدمهدی فراحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: نظر ب ضرترت مطالع ی پدیده ی یعادل کار-زندگ ت ابت اراتِ فردی کارکنان سازمان ها در جهت حصول آن، پاوتهش حاضار ایان هدف را دنبال م کند ک نسبت ب کشف ت بازنمای راهبردهایِ شناخت یعادلِ کار-زندگ در میان اعضای هیات علم دانشگاه های دتلتا شمال شرق ایران یلش نموده ت از این رهگذر مضامین اخلق مستتر در راهبردهای مذکور را برجست نماید. روش: در این پوتهش، ساز ت کار مربوط ب رتش یحقیق پدیدار شناس از این جهت ک ب فهم یجرب زیست مشارکت کننادگان کماک ما کند ب کار گرفت شد. جامع مورد مطالع آن دست از اعضای هیات علم دانشگاه های فردتس مشهد ت بیرجند بوده ک دارای حاداقل مریبا علم استادیاری با 5 سال سابق کاری بودند. نمون ی یحقیق، بخش از جامع ی مورد مطالع بوده ک با فن نمون گیاری هدفمناد انتخاا شده ت نهایتا پس از اشباع داده ها ت ی رار یافت ها، کفایت اندازه ی آن با یعداد 16 مشارکت کننده مسجل شده است. ابازار گاردآتری داده هاا، مصاحب نیم ساختاریافت ت شیوه ی یحلیل داده ها نیز رتش یحلیل محتوای کلیزی بوده است. یافته ها: یحلیل داده ها نشان داد ک راهبردهایِ شناخت بازآفرین یعادل کار-زندگ شامل 12 مضمون بوده ت دربردارنده ی دت راهبردِ کلنِ فردی با عناتینِ \\\"فرتکاستِ مطالباتِ نقش\\\" ت \\\"پاسخگوی دتسوگرایِ نقش\\\" است. نتیجه گیری: نتایج این مطالع م یواند در جهت حصول یعادل کار-زندگ از طریق ابت ارات فردی کمک کننده باشد.

کلمات کلیدی

, راهبردهای شناخت , یعادل کار-زندگ , اخلق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092162,
author = {هاشمیان, سیدمجتبی and رحیم نیا , فریبرز and پورسلیمی, مجتبی and فراحی, محمدمهدی},
title = {بازنماییِ مولفه هایِ اخلاقی در راهبردهایِ شناختیِ بازآفرینیِ تعادل کار-زندگ ی},
journal = {اخلاق در علوم و فناوری},
year = {2022},
volume = {17},
number = {3},
month = {October},
issn = {2251-7634},
pages = {52--57},
numpages = {5},
keywords = {راهبردهای شناخت ، یعادل کار-زندگ ، اخلق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازنماییِ مولفه هایِ اخلاقی در راهبردهایِ شناختیِ بازآفرینیِ تعادل کار-زندگ ی
%A هاشمیان, سیدمجتبی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A پورسلیمی, مجتبی
%A فراحی, محمدمهدی
%J اخلاق در علوم و فناوری
%@ 2251-7634
%D 2022

[Download]