انسان پژوهی دینی, دوره (19), شماره (48), سال (2022-10) , صفحات (23-35)

عنوان : ( نقد و بررسی دیدگاه های خداناباوران فناوری محور و تَکینِگی در عصرجدید )

نویسندگان: عبدالقاسم کریمی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برکناری خدای ادیان ابراهیمی ازحکمرانی مطلق درهستی وتاثیرگذاری درحیات بشری درعصرعلم بسندگی جدید، درکالبد دوجریان تعجیزی سکولار با در هم آمیختگی داده فن آوری و زیست فن آوری رخ نموده است.یک جریان برپایه اومانیسم فناوری محور که معتقد است، بشر با ارتقاء توانمندی های خود به یاری هوش مصنوعی و انقلاب شناختی، تبدیل به انسان خداگونه شده و خود خدای خود می شود، و دیگری ازطریق تَکینگی فناوری که معتقد است با برتری قریب الوقوع هوش مصنوعی بر هوش بشری باهوشمندسازی موجودات آلی وپردازش الگوریتمی داده ها خدای ابرهوشی و دیجیتالی جایگزین خدای سنتی خواهد شد.این دوطیف برای تحقق اهداف خود از دستاوردهای نوین علمی با روش های نرم افزاری و سخت افزاری بهره می جویند، ودارای مولفه های مختلفی همچون هوشمندسازی،مهندسی ژنتیک، داده های الگوریتمی، فناوری دیجیتالی وزیست فناوری می باشند. دراین پژوهش بنیادی با روش داده های اسنادی درصدد نقد و بررسی مهمترین نظریات تعجیزی علم محور درتحقق خدایان اومانیستی و دیجیتالی در دوران معاصرو آینده می باشیم.

کلمات کلیدی

, الحاد علمی, اومانیسم فناورمحور, تکینگی فناوری, انسان خداگونه, خدای دیجیتال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092198,
author = {کریمی, عبدالقاسم},
title = {نقد و بررسی دیدگاه های خداناباوران فناوری محور و تَکینِگی در عصرجدید},
journal = {انسان پژوهی دینی},
year = {2022},
volume = {19},
number = {48},
month = {October},
issn = {2251-6024},
pages = {23--35},
numpages = {12},
keywords = {الحاد علمی،اومانیسم فناورمحور،تکینگی فناوری،انسان خداگونه،خدای دیجیتال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و بررسی دیدگاه های خداناباوران فناوری محور و تَکینِگی در عصرجدید
%A کریمی, عبدالقاسم
%J انسان پژوهی دینی
%@ 2251-6024
%D 2022

[Download]