فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, دوره (6), شماره (16), سال (2022-6) , صفحات (61-72)

عنوان : ( بررسی تاثیر پاداش بر ویژگیهای حرکت ساکادیک چشم در میمون ماکاک )

نویسندگان: فاطمه دیده ور , علی اسداللهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: یکی از عوامل تاثیرگذار در فرآیند توجه میزان پاداش محرک مورد توجه است. از این‌رو، این پژوهش به بررسی تاثیر مقادیر مختلف پاداش بر ویژگی‌های حرکت ساکادیک چشم به عنوان شاخصی برای توجه به محرک می‌پردازیم. روش­‌ها: از دو میمون ماکاک نر بالغ در یک تکلیف رفتاری مبتنی بر ساکاد استفاده شد. پس از خیره­شدن میمون به وسط نمایشگر، یک محرک بینایی در سمت راست یا چپ نمایشگر نمایش داده شده و میمون باید به محرک بینایی نمایش داده شده ساکاد بزند و میزان پاداش دریافتی براساس رنگ محرک می‌تواند کم، متوسط یا زیاد باشد. شاخص‌های ساکاد شامل: زمان پاسخ، بیشینه سرعت و دقت ساکاد در سه دسته مجموع ساکاد‌ها، ساکاد‌های سریع و ساکاد‌های کند در مقادیر مختلف پاداش با یکدیگر مقایسه شدند. برای تحلیل داده‌ها از آنالیز واریانس سه راهه و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. یافته‌­ها: زمان پاسخ در محرک­های با پاداش بیشتر در مقایسه با محرک با پاداش کمتر در دو دسته مجموع ساکادها و ساکادهای کند کاهش یافت (0/001 > p ). افزایش پاداش باعث افزایش معنادار (0/001 > p ) سرعت ساکاد در یکی از حیوانات شد و در سرعت ساکاد دیگری تاثیر معناداری نداشت. میزان دقت ساکاد با افزایش میزان پاداش در هردو حیوان افزایش یافت اما بهبود دقت فقط در یک میمون معنادار بود (0/05 > p ). نتیجه‌­گیری: افزایش میزان پاداش منتسب به یک محرک باعث کاهش زمان پاسخ به محرک و افزایش دقت ساکاد و بیشینه سرعت شد. البته اثر پاداش بر بیشینه سرعت در دو حیوان یکسان نبود که می‌تواند ناشی از تفاوت بین فردی باشد

کلمات کلیدی

, پاداش, زمان پاسخ, ساکاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092217,
author = {دیده ور, فاطمه and اسداللهی, علی},
title = {بررسی تاثیر پاداش بر ویژگیهای حرکت ساکادیک چشم در میمون ماکاک},
journal = {فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران},
year = {2022},
volume = {6},
number = {16},
month = {June},
issn = {2588-4042},
pages = {61--72},
numpages = {11},
keywords = {پاداش، زمان پاسخ، ساکاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر پاداش بر ویژگیهای حرکت ساکادیک چشم در میمون ماکاک
%A دیده ور, فاطمه
%A اسداللهی, علی
%J فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
%@ 2588-4042
%D 2022

[Download]